Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - 2014
Print

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2014 και 2013.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων δεν δέχτηκαν φοιτητές το έτος 2013.
Στην σελίδα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε και τις βάσεις των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής υποψηφίων.
Η αναζήτηση σας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  2014   2013 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.187 18.828 359
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.330 19.207 123
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 19.144 18.889 255
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.121 19.351 -230
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 18.908 19.052

-144

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.987 18.860 127
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 19.050

18.524

526
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.875 16.819

1.056

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.225 19.058 167
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ      
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)      
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 18.256 17.668 588
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.890 16.105 785
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 18.536 17.608 928
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.512 18.180 332
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 18.143 17.052 1.091
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18.425 17.817 608
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 17.152 16.258 894
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 15.674 14.804 870
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 16.455 15.655 800
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 16.054 15.150 904


Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - 2013
Print

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι βάσεις εισαγωγής (Γενική Σειρά) των Στραιτωτικών Σχολών κατά τα έτη 2013 και 2012.
Οι σχολές Ικάρων Ελεγκτών Αεράμυνας και Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων δεν δέχτηκαν φοιτητές το έτος 2013.
Στην σελίδα κάθε Σχολής μπορείτε να βρείτε και τις βάσεις των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής υποψηφίων.
Η αναζήτηση σας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2013 2012 Διαφορά
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 18.828 19.252 -424
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.207 19.216 -9
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.889 18.993 -104
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.351 19.336 +16
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.052 19.257

-205

ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 18.860 19.170 -310
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

18.524

18.916 -392
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 16.819 17.188

-369

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.058 19.065 -7
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ   18.817  
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ)   16.901  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.668 17.867 -199
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.105 16.150 -45
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.608 17.771 -163
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.180 18.349 -169
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 17.052 16.898 +154
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.817 17.592 +225
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.258 16.305 -47
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.804 14.372 +432
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.655 15.426 +229
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 15.150 14.743 +407Βάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Αστυνομίας - 2012
Print

Κουκουρίκος Ηλίας, 1ο Γ.Ε.Λ. Πυλαίας, Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό

 

 Μας επιλέγουν οι καλύτεροι!

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2012
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 19.252
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ 19.216
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 18.993
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 19.336
ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 19.257
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 19.170
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 18.916
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 17.188
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 19.065
ΙΚΑΡΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 18.817
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ(ΣΙΡ) 16.901
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΣΑΝ) 17.867
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 16.150
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 17.771
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) 18.349
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 16.898
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 17.592
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 16.305
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 14.372
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ 15.426
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) 14.743
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 18.441
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 16.925
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 15.876
   
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (4%) 15.583
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (10%) 14.410...επιστροφή
First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last