Βάσεις

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 18.350 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 18.300 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Β 17.730 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 16.600 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α 16.400 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 16.560 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 11.120 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 18.870 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876