Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων

Διερεύνηση διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται η ικανότητα του υποψηφίου να συζητά, να ακούει και να κατανοεί, να μεταφέρει τις σκέψεις και τις ιδέες του ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας επιχειρήματα. 

Να αξιοποιεί στρατηγικές και δεξιότητες για να συνεργαστεί με τους άλλους, να διαπραγματεύεται, να συνδυάζει τις πληροφορίες και να οδηγείται στις πιο αποτελεσματικές λύσεις, επιλέγοντας τις καταλληλότερες αποφάσεις.

Συμμετοχή σε μεγάλες και μικρές ομάδες

Τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτές τις ομάδες είναι καθημερινά κοινωνικά θέματα και οι υποψήφιοι πρέπει δείχνουν προθυμία και ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη συζήτηση, όπου με σαφήνεια να καταθέτουν τις απόψεις τους, ενώ τα μη λεκτικά μηνύματα του σώματός τους πρέπει να φανερώνουν άνεση, αυτοέλεγχο, έλλειψη νευρικότητας και ο τόνος της φωνής τους να είναι ήρεμος και φιλικός και να μην είναι επιθετικός ή επικριτικός. 

Δομημένη Ατοµική συνέντευξη

Στην ατομική συνέντευξη ο αξιολογητής προσπαθεί να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό ο/η υποψήφιος, -α ενδιαφέρεται πραγματικά για την/τις στρατιωτική/ές σχολές που επέλεξε.  Επιπλέον επιχειρεί να ανακαλύψει χαρακτηριστικά του / της υποψηφίου ή να επιβεβαιώσει όσα διαφαίνονται από τις δοκιμασίες στις οποίες συμμετείχε.

Με τις δοκιμασίες στις οποίες συμμετέχει ο υποψήφιος αναλύονται και εκτιμούνται :

  • οι ικανότητες του ατόμου (προσωπικές δυνατότητες, που μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις και αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων) και
  • η προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά του ατόμου, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του, κ.λπ.).

Ψυχομετρική Δοκιμασία

Ψυχομετρική διαδικασία

Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τα ψυχοτεχνικά τέστ.