Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων : συμπλήρωση τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων

Τα τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων διαπιστώνουν κατά πόσο το άτομο διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τη δυνατότητα που έχει να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον, καθώς και τη δυνατότητά του για εξελικτική πορεία και για βελτίωση της προσωπικότητάς του.

Στοχεύουν στη συλλογή πολύπλευρων πληροφοριών για την αντίληψη του ατόμου σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού

 Το τεστ Λεκτικού Συλλογισμού διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να εξάγει λογικά συμπεράσματα από πολυσύνθετες γλωσσικές πληροφορίες.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος έχει να συνδυάσει τις παρακάτω λέξεις κατά ζεύγη :

πίνακας2

Ένα δεύτερο παράδειγμα άσκησης λεκτικού συλλογισμού είναι όπως το παρακάτω όπου δίνεται μια λέξη π.χ. άγροίκος και θα πρέπει να βρεθεί μια λέξη με συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων (στην περίπτωσή μας 9 γράμματα), που αρχίζει με το ίδιο γράμμα και έχει την ίδια σημασία (αμόρφωτος)

πίνακας3

Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη σημασία των αριθμών, να τις επεξεργάζεται και να προχωρά στη λήψη αποφάσεων με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και να επιλύει προβλήματα.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να βρει ποια είναι η τιμή ενός εκ των τριών ίσων αριθμών, όταν ο αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) έξι αριθμών είναι 7 και οι τρεις από τους αριθμούς είναι το 6, 3 και το 9.

Ή να βρει ποιoς αριθμός λείπει σε μια αριθμητική ακολουθία π.χ. 42, ?, 26, 18, 10, 2.

Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

 Το τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει το σχήμα που ταιριάζει στο κενό στο πλαίσιο αριστερά :

διαγραμματικού1

Ή να επιλέξει το επόμενο τετράγωνο σε μια σειρά τετραγώνων, όταν του δίνονται ορισμένες επιλογές

διαγραμματικου2

Τεστ Χωρικού Συλλογισμού 

Το τεστ Χωρικού Συλλογισμού διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή (σχεδίου ή τρισδιάστατη) και δυνατότητας σύνθεσης και συναρμολόγησης αντικειμένων.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει ποιος από τους κύβους δεξιά δεν μπορεί να σχηματιστεί αξιοποιώντας το σχήμα αριστερά;  
χωρικου