21 Δεκεμβρίου 2022

Προς ψήφιση στη Βουλή είναι το Νομοσχέδιο για την πρόσληψη 1.264 νέων δημοτικών αστυνομικών

1.264 νέοι άνθρωποι, σε μια περίοδο όπου η οικονομική δυσπραγία, η ανεργία, η φτωχοποίηση, ο πληθωρισμός, θα βρουν διέξοδο.

Οι 1.264 θέσεις στο σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας είναι φυσικά περιζήτητες και ο ανταγωνισμός μεγάλος.

Καθοριστικό ρόλο, όπως συμβαίνει σε όλα τα ένστολα επαγγέλματα, παίζουν οι Ψυχομετρικές και Αθλητικές Δοκιμασίες από τις οποίες πρέπει να περάσουν με επιτυχία οι υποψήφιοι.

Όπως συμβαίνει με όλες τις προκηρύξεις όμως, από τη στιγμή που ανακοινώνεται το ΦΕΚ οι διαδικασίες τρέχουν γρήγορα και ο χρόνος προετοιμασίας είναι κρίσιμα οριακός.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι και κυρίως οι γυναίκες έχουν χαμηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Εμείς στο Diamantis Sports School προετοιμάζουμε με απόλυτη επιτυχία, όντας πρώτοι στην Ελλάδα από το 1983, υποψηφίους για όλα τα ένστολα επαγγέλματα. Το Dimantis Sports School είναι μακράν η πιο οργανωμένη ομάδα προετοιμασίας, όχι μόνο στα Αγωνίσματα, αλλά και στα Ψυχομετρικά τεστ.

 • Σε γκρουπ ή personal, με πρόγραμμα προπονήσεων για να επιλέξεις από επτά ημέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ οι έμπειροι επιστήμονεςγυμναστές-προπονητές μας θα σε οδηγήσουν με σιγουριά στην επιτυχία όπως χιλιάδες άλλα παιδιά 40 χρόνια τώρα.
 • Παράλληλα θα προετοιμαστείς στα Ψυχομετρικά τεστ από τη ομάδα των Ψυχολόγων μας.
 • Θα περάσεις, εφόσον το επιλέξεις, τις Υγειονομικές Εξετάσεις από συνεργαζόμενη κλινική σε προνομιακές τιμές που μόνο εμείς διασφαλίζουμε λόγω του μεγάλου όγκου παιδιών που στέλνουμε κάθε χρόνο. H προκήρυξη λοιπόν για 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά και την επίσημη δημοσίευση του νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο.

H προκήρυξη λοιπόν για 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά και την επίσημη δημοσίευση του νόμου στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ο νόμος 5003 με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις», προβλέπει όλες τις διαδικασίες προσλήψεων και κριτηρίων για τους υποψηφίους.

Η προκήρυξη για τις 1.264 προσλήψεις αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο και αφορά υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κριτήρια, αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος αυτής για όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
 • Nα έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες,
 • Nα έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων 4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 υποβάλλονται σε ψυχομετρικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία θα γίνουν χωρίς γραπτό διαγωνισμό, αλλά εξ ολοκλήρου μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4765/2021, το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

Προσόντα διορισμού

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:

 • για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
 • για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
 • για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

 1. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,
 2. H κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών,
 3. Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ για τη Δημοτική Αστυνομία: