22 Σεπτεμβρίου 2022

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.

Σημειώνεται πως οι κατατακτήριες εξετάσεις, αφορούν πτυχιούχους των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

 

1. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

 

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

 

β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία.

 

γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

 

2. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές- συγγράμματα.

 

Δικαιολογητικά υποψηφίων

 

1. Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 59/2022 (Α ́ 156), διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

 

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

 

β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 

2. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

 

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

 

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

 

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1α του παρόντος άρθρου.

 

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτών, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου - υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).

 

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι εκ των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ή άλλο σχετικό έγγραφο της οικείας σχολής και μέχρι την κατάταξή τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών τους.

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά και πτυχία των Σχολών/Τμημάτων που έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό αντιστοιχίας με σχολή εκ των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

 

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 59/2022 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

 

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Δελτίο ταυτότητας.

 

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ ́ της περ. δ ́ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

 

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

 

α. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

 

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

 

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α ́ για τους άνδρες.

 

6. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

 

7. Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει σε έλεγχο των εισακτέων για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο.

 

Προκαταρκτικές εξετάσεις

 

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 7, 8, 9,10 και 11 του π.δ. 17/2022 (Α ́ 53).

 

2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δια- τυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του 59/2022.

 

3. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων και ο πίνακας των υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Πηγή: https://www.alfavita.gr