18 Ιανουαρίου 2022

Νέα τροποποίηση των κριτηρίων για εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δυό θετικές ως προς τους υποψηφίους τροποποιήσεις έγιναν στον καθορισμό των κριτηρίων εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα.

1. Και το Λιμενικό ακολούθησε την μείωση του ύψους των κοριτσιών στο 1.63 μετά την Αστυνομία .
2.Πλέον οι υποψήφιοι επιτρέπεται να καταθέσουν βεβαίωση οτι πέρασαν επιτυχώς τις προκαταρτικές εξετάσεις και από τις Π.Κ.Ε. της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι υποψήφιοι απόφοιτοι που βρίσκονται πάνω από τα ηλικιακά όρια των στρατιωτικών σχολών μέχρι πέρσι ήταν αναγκασμένοι να δώσουν τις προκαταρτικές εξετάσεις του Λιμενικου που πραγματοποιούνται στη Αθήνα, φέτος θα μπορούν να δώσουν πχ τις προκαταρτικές εξετάσεις της Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη και να στείλουν βεβαίωση στο Λιμενικό οτι πέτυχαν σε αυτές.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο των τροποποιήσεων:

Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις της απόφασης «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (B΄ 1423)», ορίζονται τα εξής:

 • Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα. Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση, για τις γυναίκες προβλεπόταν ανάστημα τουλάχιστον 1,65 μ.
   
 • 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση (ιγ), ως ακολούθως: «ιγ. Να γνωρίζουν κολύμβηση. Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Ειδικότερα, για τον έλεγχο στην κολύμβηση, οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών, με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση αποτυχίας σπουδαστή στην κολύμβηση μετά και από επανεξέτασή του, συντάσσεται και υπογράφεται από τους εξεταστές σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν λόγω σπουδαστής διαγράφεται από την οικεία Σχολή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη θέση του καλείται να αναπληρώσει, με την ίδια διαδικασία υποβολής στην αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης, ο επόμενος ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά υποψήφιος, βάσει των πινάκων επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
   
 • Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης κατά το στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα πέντε), σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
  β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
  γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
  δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
  ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).».
 • Η παρ. 11 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παρ. 9 και 10 ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις υποψηφίων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που δηλώνουν προτίμηση και για Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). Ειδικότερα, υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., τη σχετική βεβαίωση ικανότητας που εκδίδει η ΕΛ.ΑΣ. ή το Π.Σ., θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πέραν των ανωτέρω, υποψήφιοι που πέτυχαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται να λαμβάνουν Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.».
   
 • Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.»

 

Πηγή:https://workenter.gr/