30 Αυγούστου 2023

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 25/29.08.2023, σύμφωνα με το οποίο, τροποποιούνται οι προθεσμίες υποβολής και στις 4 προκηρύξεις δηλ. αντί 30 ημερών γίνεται 40 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης ΕΠΟΠ 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. Φ.424/60/245770/Σ.6543

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/41/2414 98/Σ.5757/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Κοινό Νομικό Σώμα)» (Α.Σ.Ε.Π. 19), της υπό στοιχεία Φ.424/3/807046/Σ.409/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στον Στρατό Ξηράς)» (Α.Σ.Ε.Π. 20), της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/ Σ.179/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό)» (Α.Σ.Ε.Π. 21) και της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εθελοντές και Μό- νιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία)» (Α.Σ.Ε.Π. 22).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 3 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166). β. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. γ. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. δ. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. ε. Την από 25-08-2023 εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. στ. Την υπ’ αρ. 321/2023 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/41/241498/Σ.5757/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/41/241498/Σ.5757/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 19) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epopnom.army.gr.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/3/ 807046/Σ.409/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 20) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/3/807046/Σ.409/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 20) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/Σ.179/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 21) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/10/311083/Σ.179/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 21) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B” της παρούσας, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 22) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Η περ. α’ της παρ. 5 της υπό στοιχεία Φ.424/906/Σ.136/26-07-2023 (Α.Σ.Ε.Π. 22) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα “1” της Προσθήκης “1” του Παραρτήματος “Β”), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος “B”, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr».

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ ΑΣΕΠ.

 

Πηγή:https://www.staratalogia.gr