08 Μαΐου 2024

Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), προβλέπει Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (μέχρι 13 Μαΐου 2024)

 

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο opengov.gr η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις». 

Το σχέδιο νόμου περιέχει τέσσερα βασικά σκέλη: Έναρξη αιτήσεων σπουδών (2024-2025) στο ΕΑΠ Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2024-2025 ύψους 20.000 χιλιάδων ευρώ / Έναρξη Αιτήσεων Διεκδίκησε Ηγετικό ρόλο στον Τομέα της Υγείας: Το Μεταπτυχιακό που σου δίνει τα εφόδια με 75% εξ αποστάσεως εκπαίδευση / ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με σκοπό την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας προς όφελος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, 
2. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
3. Σύσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις του Σώματος Πληροφορικής, με αποστολή τη στρατιωτική τους θωράκιση έναντι των σύγχρονων προκλήσεων και απειλών κυβερνοασφάλειας. 
4. Επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στην εύρυθμη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων και στην παρεχόμενη από αυτά υγειονομική φροντίδα, νέα ειδικά προγράμματα θητείας ανδρών και γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, στρατολογικές ρυθμίσεις κ.ά. 

Από την αρχική διατύπωση προκύπτει πως το ΕΛΚΑΚ θα αναλαμβάνει την έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) και τον συντονισμό της έρευνας για καινοτομίες σχετικά με τις αμυντικές ανάγκες, όπως και εκείνες των Σωμάτων Ασφαλείας. Θα μπορεί ακόμη να υποστηρίζει σχετικές ιδιωτικές εταιρείες, να συνδέεται με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, εγχώριους και διεθνείς. Ακόμη το κέντρο θα αναλάβει τις δημόσιες συμβάσεις για έρευνα και ανάπτυξη, του ΥΠΕΘΑ, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ναυτιλίας-Νησιωτικής Πολιτικής. Σε άλλες προβλέψεις το ΕΛΚΑΚ θα μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες για παραγωγή καινοτόμων προϊοντων (με έμφαση στα μη επανδρωμένα), όπως και σχετικές θερμοκοιτίδες, θα συντονίζει τα διακρατικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ για έρευνα-ανάπτυξη, θα εισηγείται για την ανάπτυξη στρατηγικής για έρευνα-ανάπτυξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, θα συντονίζει τα ερευνητικά κέντρα των ΕΔ, τις επαφές με την αμυντική βιομηχανία, ενώ θα μπορεί να κάνει προσκλήσεις προς το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όπως και υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με αξιολόγηση και παρακολούθηση του συμφωνημένου έργου. Μαζί με διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων κ.ο.κ. Από τα παραπάνω ενδεικτικά, το ΕΛΚΑΚ εμφανίζεται ως “ομπρέλα” κάθε ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως συντονιστής, εισηγητής αλλά και διαχειριστής τους, με ρόλο που ξεκινά από την ενημέρωση και μπορεί να φθάσει στην απευθείας παραγγελία προιόντων και υπηρεσιών. Ένα πολύ μεγάλο εύρος δηλαδή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, που ναι μεν είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η σημερινή διάχυση σχετικών πρωτοβουλιών αλλά δεν πρέπει να καταλήξει σε παραγωγή ενός ακόμη “στρώματος γραφειοκρατίας” και δυσκινησίας. Το προσωπικό τώρα, θα είναι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, θα μπορεί να ενισχύεται με μετατάξεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αλλά και με στρατευμένους οπλίτες με διδακτορικό, που έχουν ερευνητική εμπειρία και ανάλογες σπουδές. Η τοποθέτηση των τελευταίων θα γίνεται ως εφέδρων αξιωματικών με θητεία όμως διάρκειας οπλιτών, ενώ “μπορεί να παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους για έως 6 έτη από την ημερομηνία κατάταξης, ως σύμβουλοι μερικής απασχόλησης”. 

Το Νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής Άρθρο 14 Διοργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 1 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της αποστολής και της οργάνωσης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) στην παρ. 1, οι λέξεις «ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όπως αυτά ορίζονται», 

β) η περ. γ΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται,

 γ) στην παρ. 4,
 γα) προστίθενται οι λέξεις «του πρώτου κύκλου» και 
γβ) προστίθεται η λέξη «ακαδημαϊκά»,

 γ) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 1, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 1 Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι. 1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

 α. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους με την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής, ναυτικής, αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. 

β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. 

γ. Να διοργανώνουν αυτοτελώς, ή από κοινού με τα Α.Ε.Ι., προγράμματα δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), αντίστοιχα], σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), καθώς και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων.

 3. Α.Σ.Ε.Ι. είναι: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.).

 4. Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

5. Η εποπτεία στα Α.Σ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια των οικείων Γενικών Επιτελείων (Γ.Ε.). 6. Τα Α.Σ.Ε.Ι. υπόκεινται σε αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 3374/2005 (Α΄ 189), περί αξιολόγησης των Α.Ε.Ι..». Άρθρο 15 Εκπαίδευση – Κέντρα αριστείας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 2 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθενται οι λέξεις «- Κέντρα Αριστείας», β) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 2 Εκπαίδευση – Κέντρα Αριστείας

 1. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

 2. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

 3. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύναται να αναδειχθούν σε Κέντρα Αριστείας με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.». 

Άρθρο 16 Προσθήκη κατεύθυνσης στη Σχολή Ικάρων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 3 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 3 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των Τμημάτων και των Τομέων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων», 

β) το τέταρτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 καταργείται, γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1, 

γα) προστίθενται οι λέξεις «που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.),» και γβ) οι λέξεις «είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση, πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών σύμφωνα με την περ. γ΄», 

δ) στην παρ. 3, δα) οι λέξεις «Με προεδρικά διατάγματα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,» και δβ) προστίθενται οι λέξεις «των Α.Σ.Ε.Ι.», και το άρθρο 3, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 «Άρθρο 3 Τμήματα – Τομείς 1.α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) λειτουργούν Τμήματα. Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. β. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σ.Ι. νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών. δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι. οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σ.Ι. απολυόμενοι, με την επιφύλαξη της περ. στ΄. 

ε. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των Ε.Δ. είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σ.Ι. ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των Ε.Δ. γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος. στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), να παραμείνουν στη Σ.Ι. μετατασσόμενοι είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών, σύμφωνα με την περ. γ΄, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Α.Α.Σ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).

 ζ) Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σ.Ι.. 2. Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ιδρύονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Τμήματα και Τομείς των Α.Σ.Ε.Ι..». Άρθρο 17 Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών από τα των Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 3187/2003 Ο τίτλος και το άρθρο 4 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 4 Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών 1. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)]. Τα Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών, σε γνωστικά αντικείμενα, που άπτονται θεμάτων στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας. 

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) καθώς και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α΄ 177). 

3. Για τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τους διδάσκοντες και την αξιολόγηση των Π.Μ.Σ., που οργανώνονται από τα Α.Σ.Ε.Ι. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους φορείς της παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 79 έως 89 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), που οργανώνονται από τα Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη της παρ. 18 του παρόντος.

 4. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν αυτόνομα προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.)], τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης σε γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος των Α.Σ.Ε.Ι. και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μετά από την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Τα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο που σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και δύνανται να περιλαμβάνουν αυτοτελές πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS). 

5. Προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, διοργανώνονται από ένα Τμήμα Α.Σ.Ε.Ι. σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Σ.Ε.Ι., ή Α.Ε.Ι. καθώς και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008. 

6. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζονται το πρόγραμμα και ο κανονισμός του Π.Δ.Σ., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και η διαδικασία επίβλεψης, υποστήριξης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής. Για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 90 έως 97 του ν. 4957/2022 για τα προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών που οργανώνονται από τα Α.Ε.Ι. 

7. Προτάσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι οποίες είναι μέρος προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα προγράμματα διατάξεις. Μέρος της έρευνας, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μπορεί να πραγματοποιείται στα κέντρα έρευνας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

8. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

9. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα σε θέματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής είναι αποκλειστικά μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4957/2022. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του επί της γενικότερης πορείας της διατριβής κατά το μέρος που αφορά στη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία. 

10. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Α.Σ.Ε.Ι., της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από το Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Α.Σ., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Σ.Ε.Ι., αν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Σ.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

11. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού οργανισμού λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Ι. και του εσωτερικού κανονισμού σπουδών. 

12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον εσωτερικό οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό σπουδών. 

13. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν όλω ή εν μέρει, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ή προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 10 και είναι μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. 

14. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ταμείου Χρηματοδότησης Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και από επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή. 

15. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών (Κ.Δ.Δ.Π.Σ) σύντομης διάρκειας, πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής. 

16. Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Κ.Δ.Δ.Π.Σ των Α.Σ.Ε.Ι. εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 111 του ν. 4957/2022, περί ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Δ.Π.Σ των Α.Ε.Ι.. 

17. Στα Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. των Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι των Α.Σ.Ε.Ι., της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), καθώς και απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 18. Προϋπόθεση για τη λειτουργία προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι η τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε..». 

Άρθρο 18 Όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 5 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Α.Σ.Ε.Ι., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 α) στην παρ. 3, αα) στην υποπερ. (γγ) της περ. α’, οι λέξεις «Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορα», αβ) στην υποπερ. (ββ) της περ. δ’, οι λέξεις «Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορα» και αγ) στην υποπερ. (στστ) της περ. δ’, οι λέξεις «Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται, ομοίως, από τη λέξη «Κοσμήτορα», 

β) στην υποπερ. (ββ) της περ. β’ της παρ. 5, βα) οι λέξεις «Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Κοσμήτορα» και ββ) οι λέξεις «, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τα προγράμματα σπουδών»,

 γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6, προστίθενται οι λέξεις «ή του Αναπληρωτή Καθηγητή»,

 δ) στην περ. β’ της παρ. 6, δα) οι λέξεις «Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορας», δβ) στην υποπερ. (ββ), προστίθενται οι λέξεις «και διδακτορικά» και δγ) στην υποπερ. (εε), προστίθενται οι λέξεις «και διδακτορικών», 

ε) στην περ. γ’ της παρ. 6, εα) οι λέξεις «το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ μεταξύ των Διευθυντών Τομέων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή» και εβ) προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο, 

στ) στην παρ. 7, στα) στο πρώτο εδάφιο της περ. α’, οι λέξεις «, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής στον Τομέα» διαγράφονται και στβ) οι λέξεις «Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)», 

ζ) στην περ. α’ της παρ. 9, οι λέξεις «μεταξύ τους» διαγράφονται, 

η) στην υποπερ. (αα) της περ. δ΄ της παρ. 9, προστίθενται οι λέξεις «, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα» και 

θ) στην υποπερ. (γγ) της περ. δ’ της παρ. 9, θα) οι λέξεις «Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών», θβ) οι λέξεις «πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και θγ) προστίθενται οι λέξεις «της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης», 

και το άρθρο 5, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι. 1. Όργανα διοίκησης του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) για την εκπαιδευτική του λειτουργία είναι: α. Συλλογικά: (αα) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) (ββ) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) 

β. Μονοπρόσωπα: (αα) ο Διοικητής (ββ) ο Υποδιοικητής (γγ) ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (δδ) ο Κοσμήτορας (εε) οι Διευθυντές Τομέων.

 2. Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου Κλάδου, φέρει τον βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι, κανονισμοί και διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδίως: 

α. Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., την ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και την τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού του.

 β. Τη Διοίκηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζουν ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 

γ. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

 δ. Την επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων του Ε.Σ. και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι.. ε. Την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων. 

3. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως πρόεδρο και μέλη: (αα) Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι.. (ββ) Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. (γγ) Τον Κοσμήτορα. (δδ) Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τους οποίους ορίζει ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι, με θητεία δύο ετών. (εε) Τέσσερις Διευθυντές Τομέων με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από την Α.Σ., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Α.Σ. με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 

β. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος των υποπερ. (γγ), (δδ) και (εε) της περ. (α) της παρούσας παραγράφου. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

γ. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

δ. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: (αα) Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. (ββ) Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του Κοσμήτορα για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. (γγ) Ορίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα, τους Διευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, εισηγείται ο Κοσμήτορας. (δδ) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Π.Μ.Σ., καθώς και τις θέσεις προσωπικού. (εε) Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων. (στστ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ` άρθρο 27 ειδικού λογαριασμού του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς έγκριση στο αντίστοιχο Γ.Ε.. (ζζ) Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. (ηη) Επιλέγει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (Σ.Ε.). ε. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας, που αναφέρονται στον νόμο αυτόν. στ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Ε.Σ.. Η Γραμματεία του Ε.Σ. υπάγεται στον Διοικητή της Σχολής. ζ. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Ε.Σ., καθώς και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας του Ε.Σ. ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..

 4. Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου, φέρει τον βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει. β. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο και τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 

5. α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, απόφοιτος του οικείου ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών. β. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (αα) Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. (ββ) Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και τα προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι.. (γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. (δδ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση. (εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης. (στστ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.

 6. α. Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Α.Σ.. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δύο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωμα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου. 

β. Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (αα) Προΐσταται της Κοσμητείας, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. (ββ) Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι.. (γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. (δδ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. (εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και σε θέματα έρευνας. (στστ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό. 

γ. Ο Κοσμήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Α.Σ., η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Ε.Σ., στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού. 

7.α. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εκλέγεται για δύο ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής, από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα και από ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα.

 β. Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει τον συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως Συντονιστής Τομέα, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Ε.Σ.

 γ. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (αα) Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα. (ββ) Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα. (γγ) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου. (δδ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.

 8. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων, τη συμμετοχή τους στο Ε.Σ., τη διοικητική υποστήριξή τους, την αναπλήρωσή τους, καθώς και θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης της Κοσμητείας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 

9.α. Η Α.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ε.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π., οι οποίοι εκλέγονται με ετήσια θητεία, σε ειδικές συνεδριάσεις των μελών Ε.Ε.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. αντίστοιχα, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. 

β. Της Α.Σ. προεδρεύει ο Κοσμήτορας. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Α.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Ε.Σ.. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται, κατ΄ ελάχιστον, τα μισά συν ένα μέλη της Α.Σ.. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, με μέριμνα του προεδρεύοντα, και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 

γ. Η Α.Σ. συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. Η Α.Σ. συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα. 

δ. Η Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (αα) Εκλέγει τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι.. (ββ) Ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π.. (γγ) Εισηγείται προς το Ε.Σ., δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Α.Σ.Ε.Ι. και ειδικότερα επί των προγραμμάτων πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών συνεργασιών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων, του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Επιπλέον, εισηγείται για την ανακήρυξη των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων του Α.Σ.Ε.Ι. μετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία μέλη Δ.Ε.Π..». 

Άρθρο 19 Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διασχολικό Συμβούλιο – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 6 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της ίδρυσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθενται οι λέξεις «- Διασχολικό Συμβούλιο των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.)», 

β) στην παρ. 1, οι περ. γ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ καταργούνται, 

γ) στην παρ. 2, γα) η λέξη «αποτελείται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «συγκροτείται» και γβ) στην περ. ε’, οι λέξεις «Προέδρους Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κοσμήτορες», 

δ) στην παρ. 3, οι λέξεις «και Πανεπιστήμια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»,

 ε) στην παρ. 5, προστίθενται οι λέξεις «και ο καθορισμός των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται εντός των Α.Σ.Ε.Ι.» και 

το άρθρο 6, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 6 Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) – Διασχολικό Συμβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) 1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) με σκοπό: 

α. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Aνώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεχούς αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 β. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Α.Σ.Ε.Ι. στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής/Ναυτικής/Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις των Α.Σ.Ε.Ι. μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων. 

γ. [Καταργείται] 

δ. Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των ΕΔ. 

ε. Την κατανομή των πιστώσεων και ίδρυση θέσεων προσωπικού στα Α.Σ.Ε.Ι. και λοιπές Στρατιωτικές Σχολές. 

στ. Την πρόταση αριθμού των εισακτέων για φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. μετά από σχετικές εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων. 

ζ. [Καταργείται] η. [Καταργείται] 

2. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. συγκροτείται από: α. Τους Αρχηγούς Γ.Ε.Ε.Θ.Α./ Γ.Ε.Σ./ Γ.Ε.Ν./ Γ.Ε.Α. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. β. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. δ. Τους Διοικητές των Α.Σ.Ε.Ι. ε. Τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσμήτορες των Α.Σ.Ε.Ι.. 

3. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί εκπροσώπους από άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και η εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.Α.Α.Σ.Ε.. 

5. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε. συγκροτείται Διασχολικό Συμβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) αποτελούμενο από τους Διοικητές, τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσμήτορες των Α.Σ.Ε.Ι. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι: ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ των Α.Σ.Ε.Ι., η από κοινού εξέταση θεμάτων, που αφορούν στην εκπαίδευση στα Α.Σ.Ε.Ι., η υποβολή εισηγήσεων στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και ο καθορισμός των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται εντός των Α.Σ.Ε.Ι.. Του Διασχολικού Συμβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των Διοικητών των Α.Σ.Ε.Ι. και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά δύο εκ των Κοσμητόρων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις εγκαταστάσεις των τριών Α.Σ.Ε.Ι., τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.».

 Άρθρο 20 Κατηγορίες Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 7 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των κατηγοριών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. γ’ αντικαθίσταται, β) προστίθεται περ. στ’, και το άρθρο 7, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 7 Κατηγορίες Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Το προσωπικό του Α.Σ.Ε.Ι. αποτελείται από: α. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.). β. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) και τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (Σ.Ε.). γ. Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.). δ. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). ε. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.). στ. Επισκέπτες Καθηγητές.». 

Άρθρο 21 Επανακαθορισμός προϋποθέσεων εκλογής μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού χωρίς διδακτορικό δίπλωμα – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 9 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των προϋποθέσεων εκλογής των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 καταργείται, β) η παρ. 8 αντικαθίσταται και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 9 Θέσεις και Βαθμίδες

 1. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος. 

2. [Καταργείται] 

3. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: α. Δύο τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή δύο τουλάχιστον έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω. β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εκτός από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του. 

4. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται: α. Τέσσερα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές. 

5. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: α. Τουλάχιστον έξι έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι έτη σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ορισμένες πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή. γ. Τουλάχιστον τρία έτη διδασκαλίας ή εποπτείας ερευνητικού έργου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Α.Σ.Ε.Ι. ή πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. 

6. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. 

7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους. 

8. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. δεν απαιτείται για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από τον υποψήφιο συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν. Προϋπόθεση για την εκλογή στις περιπτώσεις της παρούσας αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως βραβεύσεις σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις και αυτοδύναμη διδασκαλία σε μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.». 

Άρθρο 22 Προγραμματισμός και προκήρυξη θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 3187/2003 Το άρθρο 10 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του προγραμματισμού της προκήρυξης των θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Προγραμματισμός προκήρυξης θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. 

1. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), που λαμβάνεται το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 2, καταρτίζεται το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Σ.Ε.Ι. για το επόμενο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι.. Η απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε), προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. 

2. Η εισήγηση της Α.Σ. υποβάλλεται στο Ε.Σ. δια του Κοσμήτορα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Στην εισήγηση του πρώτου εδαφίου, για κάθε αιτούμενη θέση μέλους Δ.Ε.Π., καθορίζονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, το οποίο προέρχεται από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος. Επιπλέον, η εισήγηση περιλαμβάνει τεκμηρίωση της αναγκαιότητας πλήρωσης του γνωστικού αντικειμένου και κατάταξη, κατά φθίνουσα προτεραιότητα, των γνωστικών αντικειμένων των αιτούμενων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και τον βαθμό κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν. 

3. Οι θέσεις μελών Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Η επαναπροκήρυξη της θέσης δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική βαθμίδα από αυτή που κατείχε το μέλος Δ.Ε.Π. που αποχώρησε. Με απόφαση του Ε.Σ., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Α.Σ., καθορίζονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προέρχεται από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος. Η εισήγηση περιλαμβάνει τεκμηρίωση της αναγκαιότητας πλήρωσης του γνωστικού αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και τον βαθμό κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν.

 4. Η προκήρυξη των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. γίνεται από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., μετά από έγκριση του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε.. Στην προκήρυξη αναφέρονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο καλύπτει έναν κλάδο της οικείας επιστήμης, μιας τουλάχιστον αναγνωρισμένης ειδικότητας.

 5. Με μέριμνα της Κοσμητείας του Α.Σ.Ε.Ι., η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ», σύμφωνα με τον ν. 4405/2016 (Α΄ 129), στον επίσημο ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και στον ιστότοπο του οικείου Γ.Ε..

 6. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά καθορίζονται στην προκήρυξη.».

 Άρθρο 23 Εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 11 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της εκλογής και της εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 καταργείται, β) η παρ. 8 καταργείται, γ) η παρ. 9 αντικαθίσταται, δ) η παρ. 10 αντικαθίσταται, ε) προστίθενται παρ. 10Α, 10Β, 10Γ και 10Δ, στ) η παρ. 11 αντικαθίσταται, και το άρθρο 11, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 11 Εκλογή και εξέλιξη Μελών Δ.Ε.Π. 1. Η εκλογή μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού είτε πλήρωση θέσεων, ύστερα από αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξη. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην αμέσως επόμενη βαθμίδα μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. 

2. [Καταργείται] 

3. Επίκουροι Καθηγητές: α. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα αυτή, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την παρέλευση της τριετίας. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. β. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση που κατέχουν. γ. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους. δ. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινομένων, αφού ληφθεί υπόψη και το διοικητικό τους έργο. ε. Μετά τη μονιμοποίησή τους, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. 

4. Αναπληρωτές Καθηγητές: α. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. β. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. 

5. Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση. 

6. Αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών είναι το εκλεκτορικό σώμα, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 25. 

7. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 

8. [Καταργείται] 

9. Ο διορισμός, η μονιμοποίηση και κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη διαδικασία εκλογής ή μονιμοποίησης κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

10. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 9 να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης διορισμού γίνεται με έγγραφη πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι.. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους οπότε και ανακαλείται η σχετική απόφαση. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι. δύναται να επιλέξει τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει επόμενος υποψήφιος στη σειρά κατάταξης, ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., δύναται να προκηρύξει εκ νέου τη θέση σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που καθορίζονται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Α.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 10Α. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής διενεργείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Ε.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Κατά τη διαδικασία ελέγχονται, ιδίως, πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Ο Κοσμήτορας οικείου Α.Σ.Ε.Ι. ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος ενώπιον του Ε.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος. Αν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος, η προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας από το Ε.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες τριάντα (30) ημέρες. Με απόφαση του Ε.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής και να ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο όπου παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφθεί και εκδίδεται η απόφαση διορισμού σύμφωνα με την παρ. 9. 

10Β. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. μέσω της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 10Γ, κατόπιν προσφυγής κατά της πράξης διορισμού ή εξέλιξης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για θέματα νομιμότητας. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης περί εκλογής ή εξέλιξης και δεν αναστέλλει τα έννομα αποτελέσματα της προσβαλλόμενης πράξης. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου εκλογής ή εξέλιξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 10Γ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή με τετραετή θητεία και αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται για την ακύρωση των πρακτικών εκλογής και την υποβολή εισηγήσεων για την αναπομπή των φακέλων εκλογής ή εξέλιξης, όπου παρουσιάζεται παράβαση της νομοθεσίας και πλημμέλεια σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης και την υποβολή γνώμης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από την εξέταση του φακέλου. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.). 10Δ. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, δύνανται να αιτηθούν τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 152 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της μεταβολής του γνωστικού αντικειμένου μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε., κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Α.Σ.. Η εισήγηση της Α.Σ. υποβάλλεται στο Ε.Σ. δια του Κοσμήτορα. 11. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π., τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 138 έως 151 του ν. 4957/2022, περί των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..». 

Άρθρο 24 Έργο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση περ. α) άρθρου 12 ν. 3187/2003 Στην περ. α’ του άρθρου 12 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του έργου των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μαθημάτων σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών», β) προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και με υποψήφιους διδάκτορες», και το άρθρο 12, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 12 Έργο των μελών Δ.Ε.Π. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό επιστημονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: Διδασκαλία μαθημάτων σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια. Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, καθώς και με υποψήφιους διδάκτορες. Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως: Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι.. Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Α.Σ.Ε.Ι.. Κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα και Κοσμήτορα του Α.Σ.Ε.Ι.. Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.». 

Άρθρο 25 Απασχόληση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 13 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της απασχόλησης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. β’ της παρ. 1, οι λέξεις «προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μαθήματα σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών», β) στην παρ. 2, βα) στην περ. γ’, διαγράφεται η φράση «, εφόσον δεν αμείβονται για την υπερωριακή τους απασχόληση» και ββ) στην περ. ε’, οι λέξεις «συγγραφικά δικαιώματα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας», γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) προστίθεται παρ. 3Α, ε) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 13, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 13 Απασχόληση Μελών Δ.Ε.Π. 

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) υποχρεούνται: α. Να εγκαθίστανται και διαμένουν στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Α.Σ.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετούν. β. Να παραδίδουν μαθήματα σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια σε εργαστήρια, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. κατ` ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. γ. Να ακολουθούν τις ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος, να παρευρίσκονται στους χώρους του Α.Σ.Ε.Ι. δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό επιστημονικό, καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή τους στα διοικητικά όργανα του Α.Σ.Ε.Ι.. Ο Κοσμήτορας μπορεί να απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.). Όποιος κατέχει θέση Διευθυντή Τομέα μπορεί να έχει μειωμένη διδακτική απασχόληση, όχι όμως μικρότερη από δύο (2) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π. στους χώρους των Α.Σ.Ε.Ι. δεν μπορεί να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα του Α.Σ.Ε.Ι.. 

2. Στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. επιτρέπεται: α. Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων. β. Να αμείβονται για κάθε είδους έργο που εκτελούν. γ. Να απασχολούνται υπερωριακώς εκτός του Α.Σ.Ε.Ι.. δ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. ε. Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. στ. Να διδάσκουν σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι. και Σχολές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , σε δημόσιες σχολές, σε δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.. ζ. Να τοποθετούνται σε αμειβόμενες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κερδοσκοπικά ιδρύματα. η. Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ` ανώτατο όριο επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο η συμμετοχή τους, καθώς και ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ως μέλη σε ομάδες εργασίας του δημόσιου τομέα και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους. 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π., που ασκούν τις δραστηριότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 27, υπέρ του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ποσοστό που ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους για τις δραστηριότητες των περ. α΄, β΄ και γ΄ και επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της περ. δ΄ της παρ. 2. Οι αποδοχές των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 εκκαθαρίζονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Η παρακράτηση επί των αμοιβών της περ. δ΄ της παρ. 2 αποτελεί πόρο του Α.Σ.Ε.Ι., παρακρατείται απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μετά από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 3Α. α) Δεν είναι υπόχρεοι απόδοσης της κράτησης της παρ. 3 τα μέλη Δ.Ε.Π. κατά το χρονικό διάστημα που: αα) βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αβ) τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, αγ) τελούν σε άδεια παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής. β) Για τον προσδιορισμό του ύψους της κράτησης, η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αντλεί στοιχεία από το οικείο Γενικό Επιτελείο (Γ.Ε.) σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του υπόχρεου κατά το έτος αναφοράς για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού της κράτησης ανά οικονομικό έτος. Ειδικότερα, η Α.Α.Δ.Ε. αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία: βα) την ιδιότητα του φυσικού προσώπου για να διακριβώσει αν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου απόδοσης της κράτησης κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, ββ) τις υπηρεσιακές μεταβολές, την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναστολής καθηκόντων, που επηρεάζουν την ιδιότητα του υπόχρεου και το χρονικό διάστημα που αφορούν, βγ) τη χορήγηση αδειών, άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής, που επηρεάζουν την ιδιότητα του υπόχρεου απόδοσης της κράτησης και το χρονικό διάστημα που αφορούν. γ) Αν κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. δεν είναι υπόχρεο απόδοσης της κράτησης για ολόκληρο το έτος, ως συνολικό ετήσιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα που έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την ιδιότητα του υπόχρεου. Αν δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του υπόχρεου, πολλαπλασιαζόμενο με τον λόγο του αριθμού των μηνών που είναι υπόχρεος διά του αριθμού δώδεκα (12), που αντιστοιχεί στους μήνες του έτους. δ) Η είσπραξη της κράτησης πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε έως έξι (6) δόσεις. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εμπροθέσμως, επιβάλλονται μηνιαίως τόκοι υπερημερίας. ε) Μέλη Δ.Ε.Π., που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) πρώτων μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους σε Α.Σ.Ε.Ι. δεν υποχρεούνται στην απόδοση της εν λόγω κράτησης, υπό την προϋπόθεση ότι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους. 

4. Η εκτός των Α.Σ.Ε.Ι. δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. κατά την περ. γ` της παρ. 2 και την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1, επιτρέπονται μετά από έγκριση του Ε.Σ. που παρέχεται ύστερα από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. και αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του Τομέα προς το Ε.Σ., για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου. Η πιο πάνω έγκριση χορηγείται μόνο: α) Αν υπάρχει πλεονάζον διδακτικό προσωπικό. β) Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν σε όργανα Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. (Κοσμήτορας, Διευθυντής Τομέα) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί με απόφαση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι.. Αν έτσι μειώνεται το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1, το μέλος Δ.Ε.Π. οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας με συναφή επιστημονική απασχόληση που του ανατίθεται από το Ε.Σ.. 

5. Με απόφαση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση του Κοσμήτορα, είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια ή βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ. καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας. 

6. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ενός Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να διδάσκουν μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου και σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι., εφόσον δεν επαρκεί το εκπαιδευτικό προσωπικό τους, με απόφαση του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο υπάγονται, κατόπιν πρόσκλησης του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι. που αιτείται την παροχή διδακτικού έργου.». 

Άρθρο 26 Ασυμβίβαστα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 16 ν. 3187/2003 Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των ασυμβιβάστων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, πλην της άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου σε άλλα Α.Σ.Ε.Ι., Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), εκπαιδευτικά ιδρύματα, Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την άμεση παραπομπή μέσω του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου 20.». 

Άρθρο 27 Πειθαρχικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 20 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των πειθαρχικών διατάξεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέταρτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2, οι λέξεις «του σώματος των Ακαδημαϊκών δασκάλων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των διδασκόντων στα Α.Σ.Ε.Ι.», β) η παρ. 3 αντικαθίσταται, γ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5, οι λέξεις «στο άρθρο 37 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Ν. 1756/1988» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109)» και το άρθρο 20, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 20 Πειθαρχικές διατάξεις 1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) παύονται εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ύστερα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

2. α. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι: (αα) η παράβαση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 13 υποχρεώσεών τους, (ββ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους συνεχώς ή διακεκομμένα, (γγ) η επίδειξη διαγωγής που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια του Διδακτικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Ι., (δδ) η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του καθηγητικού τίτλου των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. από τα ίδια τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., (εε) η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία μέλους Δ.Ε.Π. για περισσότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, (στστ) η παράβαση των κατά τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 ασυμβιβάστων, (ζζ) η δημοσίευση ή μετάδοση απορρήτων πληροφοριών που αφορούν στο Α.Σ.Ε.Ι. ή τις Ένοπλες Δυνάμεις. β. Πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι: (αα) έγγραφη επίπληξη, (ββ) πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) ούτε ανώτερο ολόκληρου του μηνιαίου μισθού, (γγ) προσωρινή παύση διάρκειας ενός (1) μηνός μέχρις ενός (1) έτους, (δδ) οριστική παύση. Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σωρευτικά, πλην της ποινής της οριστικής παύσης. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, όπως η παράβαση των κατά τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 ασυμβιβάστων, ή εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεων του μέλους Δ.Ε.Π. ή η τέλεση πράξεων που πλήττουν σοβαρά το κύρος των διδασκόντων στα Α.Σ.Ε.Ι.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία. Η οριστική παύση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

3. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από της γνώσεως της καταγγελλόμενης πράξης από τον Διοικητή ή τον Κοσμήτορα του Α.Σ.Ε.Ι.. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι.. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη: α. Έναν (1) Σύμβουλο της Επικρατείας ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δικαστικό συμβούλιο. β. Έναν (1) Αρεοπαγίτη, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δικαστικό συμβούλιο. γ. Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον αμέσως αρχαιότερο αναθεωρητικό δικαστή. δ. Τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Υπαρχηγό του οικείου (Γ.Ε.). ε. Τον Κοσμήτορα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα του Α.Σ.Ε.Ι.. Αν ο Κοσμήτορας είναι ο πειθαρχικά ελεγχόμενος, ως πέμπτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο Διοικητής του Α.Σ.Ε.Ι.. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

4. Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

5. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να απέχει ο εγκαλούμενος από την άσκηση των καθηκόντων του. Το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του εάν εκδοθεί κατ’ αυτού αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα προβλεπόμενα στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) ή ένταλμα προσωρινής κράτησης και του καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει είτε με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε με αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου είτε με βούλευμα με το οποίο αποφασίζεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν να αποδοθεί στο μέλος Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο ήμισυ των αποδοχών του ή μέρος αυτού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τότε που τελέσθηκαν, εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε παραγράφονται, με τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων παραγραφής που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας.». 

Άρθρο 28 Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 21 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (Σ.Ε.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «ή Στρατιωτικούς Δικαστές» διαγράφονται, β) στην παρ. 2, βα) στην περ. α’, η λέξη «Πανεπιστημίου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)» και προστίθενται οι λέξεις « ή της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)» και ββ) στην περ. β’, προστίθενται οι λέξεις «ή των Σωμάτων Ασφαλείας», γ) στην παρ. 3, γα) οι λέξεις «με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου» και οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α’)» διαγράφονται, δ) στην παρ. 6, προστίθενται οι λέξεις «και ερευνητικό», ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7, η λέξη «Πανεπιστημίου» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.», στ) προστίθεται παρ. 9, και το άρθρο 21, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 21 Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.) 

1. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) αποτελείται από αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία μαθημάτων της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 

2. Τα μέλη του Σ.Δ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), Α.Σ.Ε.Ι., της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.). β. Να φέρουν τον βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.

 3. Ο διορισμός των μελών Σ.Δ.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης. 

4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. 

5. Τα μέλη του Σ.Δ.Π. τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς. 

6. Το έργο του Σ.Δ.Π. είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και ερευνητικό και περιλαμβάνει: α. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. β. Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων. γ. Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. δ. Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου. ε. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. 

7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.) των Α.Σ.Ε.Ι. είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται, με την επιφύλαξη της παρ. 8, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το εκπαιδευτικό έργο ανατίθεται στους Σ.Ε. με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.), που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι.. 

8. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στα Α.Σ.Ε.Ι. με τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

 9. Τα μαθήματα των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) διδάσκονται, κατόπιν προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Σχολή, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αμείβονται ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της θέσης διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέση καλύπτεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν όμοιας προκήρυξης, από ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται από την οικεία Σχολή.». 

Άρθρο 29 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού – Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 3187/2003 Ο τίτλος και το άρθρο 22 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 22 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

 1. Τα μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) εντάσσονται αυτοδίκαια στην αντίστοιχη βαθμίδα με αυτή που ήδη υπηρετούν στην κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Για την ένταξη του πρώτου εδαφίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.). 

2. Τα μέλη Ε.Ε.Π. επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο στα Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται ιδίως στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, ή της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής, σχεδίου, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Στα μέλη Ε.Ε.Π. δύναται να ανατίθενται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.). 

3. Η προκήρυξη των θέσεων των μελών Ε.Ε.Π., καθώς και ο διορισμός τους γίνονται από τον Αρχηγό του οικείου Γ.Ε., κατόπιν εισήγησης του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι.. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

4. Τα μέλη Ε.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). 

5. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ των Α.Σ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στην αντίστοιχη βαθμίδα με αυτήν που ήδη υπηρετούν στην κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Για την ένταξη του πρώτου εδαφίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε.. 

6. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται, ιδίως, στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, καθώς και κάθε είδος επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από απόφαση του Ε.Σ.. 

7. Η προκήρυξη των θέσεων των μελών Ε.ΔΙ.Π., καθώς και ο διορισμός τους γίνεται από τον Αρχηγό του οικείου Γ.Ε., κατόπιν εισήγησης του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι.. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 8. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται: α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών Δ.Ε.Π., καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο. β) Να διεξάγουν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο που τους ανατίθεται. γ) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί από το Ε.Σ.. δ) Να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών. ε) Να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα. 

9. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δύνανται: α) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων και προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Σ.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντά τους. β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

10. Οι θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο Α.Σ.Ε.Ι., είναι πλήρους απασχόλησης, και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια σύμφωνα με τις ανάγκες τους, με απόφαση του Ε.Σ.. 11. Για τα πειθαρχικά ζητήματα των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 20.». 

Άρθρο 30 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 23 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 3, προστίθενται οι λέξεις «με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.», γ) στην παρ. 5, γα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «του οικείου Κλάδου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.)», γβ) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «και τα τυπικά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα τυπικά και ουσιαστικά» και γγ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, δ) στην παρ. 7, οι λέξεις «κατά τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 60 του Ν. 2683/ 1999 (ΦΕΚ 19 Α΄)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα άρθρα 58 έως 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26)», ε) στην παρ. 8, οι λέξεις «στα άρθρα 106 – 147 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στα άρθρα 106 έως 147 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», και το άρθρο 23, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 23 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αποτελεσματική επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

 2. Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. διακρίνονται στις κατηγορίες του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Π.Ε.), του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.). 

3. Οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στο Α.Σ.Ε.I., είναι πλήρους απασχόλησης και κατανέμονται στους Τομείς και τα Εργαστήρια με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 

4. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π., πλην των θεμάτων επιλογής τους ως τέτοια, είναι το Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι..

 5. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι., ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.). Στην προκήρυξη αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της κάθε θέσης. Το ελάχιστο προσόν που απαιτείται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). 

6. Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. διορίζονται με τριετή θητεία, μετά από τη λήξη της οποίας κρίνονται για μονιμοποίηση. 

7. Τα μέλη του Ε.Τ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, κατά τα άρθρα 58 έως 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). 

8. Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 106 έως 147 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..». 

Άρθρο 31 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 ν. 3187/2003 Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίσταται και η παρ. 1, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η κάλυψη του διδακτικού ερευνητικού έργου στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο στον Οργανισμό του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή απουσιάζουν μέλη αυτού ή δεν έχουν πληρωθεί θέσεις προσωπικού, μπορεί να γίνει με πρόσκληση ή πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κατηγοριών: α. Επισκεπτών Καθηγητών οι οποίοι είτε κατέχουν θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε θέση ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε Α.Σ.Ε.Ι.. Η πρόσκληση των Επισκεπτών Καθηγητών πραγματοποιείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι., το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Ι.. Η αποδοχή της πρόσκλησης γίνεται εγγράφως και αποστέλλεται εντός μηνός από την πρόσκληση στο Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι.. Η πρόσληψη των Επισκεπτών Καθηγητών γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (Γ.Ε.) στην οποία καθορίζεται το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που τους ανατίθεται και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, β. Ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που μπορεί να διαρκεί έως και δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και στη συνέχεια να ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της διάρκεια να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.». 

Άρθρο 32 Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 25 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των οργάνων εκλογής, επιλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, η λέξη «Πανεπιστημίων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)», β) στην παρ. 2, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 25, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 25 Όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του Διδακτικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). 

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως αυτοδύναμα Τμήματα. Ως Πρόεδρος του Τμήματος νοείται ο Κοσμήτορας του Α.Σ.Ε.Ι.. Ως Γενική Συνέλευση του Τμήματος νοείται η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι.. Ως Σύγκλητος νοείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι..

 3. Το όργανο εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) είναι η Α.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Το όργανο για την εκλογή και επιλογή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.), είναι η Α.Σ. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. 

4.[Καταργείται]

 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.». 

Άρθρο 33 Ομότιμοι καθηγητές – Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 3187/2003 Το άρθρο 28 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των Ομότιμων Καθηγητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 28 Ομότιμοι Καθηγητές 

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά, δύναται να απονείμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας. 

2. Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται: α) Να παρέχουν χωρίς αμοιβή διδακτικό έργο, μετά από απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, με συνολικό ανώτατο όριο έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως. β) Να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και να συμμετέχουν σε επιτροπές παρακολούθησης και κρίσης διδακτορικών διατριβών. γ) Να διεξάγουν ερευνητικό, εν γένει επιστημονικό έργο και να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα στα οποία συμμετέχει το οικείο Α.Σ.Ε.Ι. χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.». 

Άρθρο 34 Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3187/2003 Στον ν. 3187/2003 (Α’ 233) προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής: «Άρθρο 29Α Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) των Α.Σ.Ε.Ι. 1. Σε κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) συστήνεται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.). 

2. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Σ.Ε.Ι.. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. 

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ως μέλη ορίζονται επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος είναι δεν υπηρετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο οικείο Α.Σ.Ε.Ι.. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Α.Σ.Ε.Ι..

 4. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Κοσμήτορα, καθώς και του μέλους της Επιτροπής Ερευνών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει, όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του/της συζύγου, του συμβιούντος ή της συμβιούσας ή συγγενούς πρώτου βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. 

5. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Α.Σ.Ε.Ι.. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λήξει πρόωρα η θητεία του, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

 6. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. και οι εισηγητές έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις. 

7. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Σ.Ε.Ι.. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο Α.Σ.Ε.Ι., και αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να διεξάγονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. 

8. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.

 9. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Σ.Ε.Ι. καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε., στον οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Σ.Ε.Ι., η διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής της ερευνητικής πρότασης από την Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.. 

10. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει ότι συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Σ.Ε.Ι. δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο διεξαγωγής της. 

11. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και είτε την εγκρίνει είτε προβαίνει σε ειδικά αιτιολογημένες συστάσεις και εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Σ.Ε.Ι.. Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση. 

12. Οι χρηματοδοτούμενες ερευνητικές προτάσεις ή τα ερευνητικά έργα που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ή υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή, τα οποία, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σπουδαστών ή αφορούν σε έρευνες που απαιτούν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό ή που τα αποτελέσματά τους έχουν διαβαθμισμένο χαρακτήρα ή που απαιτούν την αυτόνομη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές και συστήματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Σ.Ε.Ι. αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση. 

13. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει, εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της καταγγελίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του τρίτου εδαφίου, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 

14. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την κείμενη νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή, ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής, της δεοντολογίας και τη νομοθεσία. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Γραμματείας της Κοσμητείας του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. στην Ε.Η.Δ.Ε. από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και να κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ο οποίος γνωμοδοτεί.». 

Άρθρο 35 Εξαίρεση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4940/2022 – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4940/2022 Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4940/2022 (Α’ 112), περί των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του δημοσίου τομέα, προστίθενται οι λέξεις «του Κεφαλαίου Α΄» και οι λέξεις «τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος Μέρους δεν υπάγονται: α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, για τον χρόνο της απόσπασής τους, β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄297), τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.». 

Άρθρο 36 Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4957/2022 Στο άρθρο 142 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προστίθενται οι λέξεις «και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)» και το άρθρο 142 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

 Άρθρο 37 Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 ν. 4957/2022 Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, προστίθενται οι λέξεις «μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), » και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζονται: α) Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων και β) Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων. Για την κατάρτιση των μητρώων, ως εσωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος και ως εξωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Δεν εντάσσονται στα Μητρώα εκλεκτόρων όσα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν έχουν κριθεί κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης.». 

Άρθρο 38 Εφαρμογή συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 426 ν. 4957/2022 Στο άρθρο 426 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4, διαγράφονται οι λέξεις «κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006», β) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο 426 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 426 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’ 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τον τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων, τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γνωστικών αντικειμένων και των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών κάθε Τμήματος, τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο χρόνος εφαρμογής των οριζόμενων στα άρθρα 144, 145 και 146, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 142. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 463 και του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138, και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. της παρ. 3 του άρθρου 141, την οποία καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εκλογή και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».». 

Άρθρο 39 Συμμετοχή στρατιωτικών σε ερευνητικά προγράμματα – Προσθήκη περ. δ) στο άρθρο 63 ν.δ. 1400/1973 Στην παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), περί των υποχρεώσεων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται περ. δ), και η παρ. 4, κατόπιν μεταφοράς στη δημοτική, διαμορφώνεται ως εξής: «4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται: α) Στους υγειονομικούς αξιωματικούς, η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά και κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες, σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, κατά τις διατάξεις του κώδικα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα σε διοικητές Σχηματισμών. β) Σε αξιωματικούς του Μουσικού Σώματος, η δημόσια διεύθυνση ορχηστρών ή η συμμετοχή σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα επ’ αμοιβή, με πολιτική περιβολή, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του οικείου Σχηματισμού. γ) Σε εν ενεργεία αξιωματικούς, να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα κατόπιν άδειας Αρχηγού του οικείου Κλάδου, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα σε διοικητές Σχηματισμών. δ) Στους στρατιωτικούς, να συμμετέχουν με άδεια του οικείου Γενικού Επιτελείου σε ερευνητικά προγράμματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επ’ αμοιβή και σύμφωνα με τους όρους του ερευνητικού προγράμματος, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.». 

Άρθρο 40 Συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4361/2016 Στο άρθρο 21 του ν. 4361/2016 (Α’ 10), περί των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, οι λέξεις «Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές» αντικαθίστανται από τη λέξη «Σπουδές», β) στην παρ. 1, βα) οι λέξεις «προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών» και ββ) προστίθενται οι λέξεις «σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και σε εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας», γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, οι λέξεις «(απόκτηση κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 1», και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 21 Σπουδές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 1. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και σε εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός, ο βαθμός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης της παρ. 1, τα αντικείμενα σπουδών, οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυψης ή μη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και καθορισμού των αντικειμένων των σπουδών, μπορεί να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ.».

 Άρθρο 41 Οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 στο άρθρο 26 ν. 3187/2003 Στο άρθρο 26 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθενται παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 και το άρθρο 26, κατόπιν νομοτεχνικής βελτίωσης, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Ο Οργανισμός κάθε Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού και κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στον Οργανισμό καθορίζονται ιδιαιτέρως: α. Η οργάνωση του Α.Σ.Ε.Ι. β. Τα Τμήματα, οι Τομείς, τα γνωστικά τους αντικείμενα και οι θέσεις των μελών του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά Τομέα, γνωστικό αντικείμενο και κατηγορία. γ. Ο Κανονισμός Σπουδών, τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. δ. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Α.Σ.Ε.Ι. ε. Οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι.. στ. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.). ζ. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Εκπαίδευσης. η. Τα θέματα εκλογής και οι αρμοδιότητες του Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων και η δυνατότητα συμμετοχής τους στο Ε.Σ.. θ. Η αναπλήρωση και διοικητική υποστήριξη των οργάνων του Α.Σ.Ε.Ι. ι. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στο Α.Σ.Ε.Ι.. ια. Η οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων και των Βιβλιοθηκών του Α.Σ.Ε.Ι., τα κριτήρια και η διαδικασία εκλογής του Διευθυντή Εργαστηρίου και η κατανομή προσωπικού στα Εργαστήρια και τις Βιβλιοθήκες. ιβ. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και το διδακτικό εκπαιδευτικό έργο που τους ανατίθεται ιγ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής, εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. και της λειτουργίας των σχετικών οργάνων και εισηγητικών επιτροπών. ιδ. Οι λεπτομέρειες της πειθαρχικής διαδικασίας για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.. ιε. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), της μονιμοποίησής τους, της χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η ρύθμιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της εξέλιξής τους. ιστ. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού(Ε.Τ.Ε.Π.), της μονιμοποίησής τους, της χορήγησης των εκπαιδευτικών τους αδειών και η ρύθμιση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της εξέλιξής τους. ιζ. Θέματα σχετικά με τις συμβάσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.), τις προσκλήσεις των Επισκεπτών Καθηγητών, τα προσόντα επιλογής των λοιπών μελών του Ε.Π.Σ., καθώς και τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών. 

2. Τα ζητήματα της παρ. 1 ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. κατά ενιαίο τρόπο, εκτός εάν το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών επιβάλλει διαφορετική ρύθμιση. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι διαδικασίες για την οργάνωση της έρευνας και των ερευνητικών προγραμμάτων των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και της λειτουργίας των σχετικών οργάνων και επιτροπών. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης για την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών ανά περίπτωση, καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξη τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), ιδρύονται, οργανώνονται, λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Α.Σ.Ε.Ι.. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ιδρύονται, οργανώνονται, λειτουργούν, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Π.Μ.Σ. σε περίπτωση συμπράξεων των Α.Σ.Ε.Ι. με άλλους επιστημονικούς φορείς.».

 Άρθρο 42 Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 22 και 23 στο άρθρο 31 του ν. 3187/2003 Στο άρθρο 31 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθενται παρ. 22 και 23 ως εξής: «22. Οι συμβάσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, που παρείχε υπηρεσίες στα Α.Σ.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δύνανται να ανανεωθούν έως και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, κατόπιν έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 23. Οι λέκτορες που υπηρετούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στα Α.Σ.Ε.Ι., διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, και δύνανται να υποβάλλουν οποτεδήποτε, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον διορισμό τους, αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση αποχώρησης ή εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, η θέση του λέκτορα καταργείται.».

 Άρθρο 43 Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970 Το άρθρο 1 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί του σκοπού και της έδρας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Σκοπός και έδρα της Σχολής 

1. Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.). 

2. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων αξιωματικών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου παρέχεται για τις εξής ειδικότητες αξιωματικών: α. Υγειονομικού (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων). β. Νομικού. γ. Οικονομικού. δ. Πληροφορικής. 

3. Στη Σχολή δύνανται να φοιτήσουν και υποψήφιοι προς κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με την προϋπόθεση της καταβολής της δαπάνης του άρθρου 25 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

4. Η Σχολή εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

5. Η Σχολή δύναται σε περίπτωση επιστράτευσης να μεταφερθεί προσωρινά στην Αθήνα, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, όπου στον παρόντα γίνεται αναφορά σε «Θεσσαλονίκη», «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» και «Φρουρά Θεσσαλονίκης», νοούνται, αντίστοιχα, «Αθήνα», «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Φρουρά Αθηνών».». 

Άρθρο 44 Οργάνωση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 562/1970 Το άρθρο 2 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της οργάνωσης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Οργάνωση της Σχολής Η Σχολή περιλαμβάνει δύο πτέρυγες, ήτοι: α. Πτέρυγα Υγειονομικού (ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι). β. Πτέρυγα λοιπών Σωμάτων (νομικού, οικονομικού, πληροφορικής).». Άρθρο 45 Ονομασία και αρχαιότητα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν.δ. 562/1970 Το άρθρο 20 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της ονομασίας και της αρχαιότητας των αποφοίτων, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 20 Ονομασία και αρχαιότητα 

1. Μετά από την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους και με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι πτυχιούχοι της οικείας σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ονομάζονται αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής: α) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής ονομάζονται Ανθυπίατροι. β) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φαρμακευτικής ονομάζονται Ανθυποφαρμακοποιοί. γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κτηνιατρικής ονομάζονται Ανθυποκτηνίατροι. δ) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ψυχολογίας, Νομικής, Οικονομικών και Πληροφορικής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί.

 2. Η σειρά αρχαιότητας των αξιωματικών της παρ. 1 εντός του Κλάδου τους καθορίζεται βάσει της βαθμολογίας τους στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και στο τελευταίο έτος της Σχολής, καθώς και των στρατιωτικών τους προσόντων, η αξιολόγηση των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον οργανισμό της Σχολής.». 

Άρθρο 46 Επιστράτευση – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 562/1970 Το άρθρο 24 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) σε καιρό επιστράτευσης, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 Επιστράτευση

 1. Σε καιρό επιστράτευσης η λειτουργία της Σχολής μπορεί να διακόπτεται, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για όλες ή για ορισμένες τάξεις, και οι μαθητές διατίθενται για την κάλυψη αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων ονομάζονται προσωρινά Ανθυπασπιστές και των λοιπών τάξεων Λοχίες. 

2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Σχολής λήγει η θητεία του διδακτικού της προσωπικού που προέρχεται από αποστράτους αξιωματικούς και ιδιώτες. 

3. Η Σχολή επαναλειτουργεί με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.». Άρθρο 47 Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής Συστήνεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υπάγεται στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.). 

Άρθρο 48 Αποστολή του Κοινού Σώματος Πληροφορικής Αποστολή του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι η παροχή υποστήριξης στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα πληροφορικής, η αποτροπή κυβερνοαπειλών στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, η σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής, η ανάπτυξη, διαχείριση και ασφάλεια των τοπικών δικτύων πληροφορικής, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, η δημιουργία, η υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και η έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών, της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων, της ρομποτικής, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data-mining) και τα αυτόνομα συστήματα. 

Άρθρο 49 Στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής 

1. Το Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) στελεχώνεται ως εξής: α) Από τους απόφοιτους της κατεύθυνσης Έρευνας Πληροφορικής του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων. β) Από τους απόφοιτους του Τμήματος Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. γ) Από τους απόφοιτους της ειδικότητας Τεχνίτη Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. δ) Από τους απόφοιτους της ειδικότητας Πληροφορικής της κατεύθυνσης της Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. ε) Από το σύνολο των υπηρετούντων αξιωματικών του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και της γενικής ειδικότητας Αρχιτεχνίτη Έρευνας – Πληροφορικής των Αρχιτεχνιτών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, καθώς και του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης με ειδίκευση Έρευνας-Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. στ) Από το σύνολο των υπηρετούντων Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς. ζ) Από το σύνολο των υπηρετούντων, Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων και Επιχειρήσεων Επικοινωνιών με εξειδίκευση Πληροφορικής/Λογισμικού και Κυβερνοάμυνας του Πολεμικού Ναυτικού. η) Από το σύνολο των υπηρετούντων, Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών της ειδικότητας Πληροφορικής του Τεχνικού Σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας. θ) Με μετατάξεις στελεχών μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχη, και αντιστοίχων, των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συντάσσονται πίνακες με τη σειρά αρχαιότητας των εντασσόμενων στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) στελεχών των περ. ε) έως η) της παρ. 1, οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκηρύσσονται οι θέσεις του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) προς πλήρωση με μετάταξη, καθορίζονται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις πέραν της προϋπόθεσης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη στελέχωση θέσεων της περ. θ΄ της παρ. 1. Μόνο για την αρχική στελέχωση των θέσεων του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του παρόντος, προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής στον τομέα της Πληροφορικής σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄ του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) ή αρμοδίως αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.

 4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετατάξεων σύμφωνα με την παρ. 4, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καταρτίζει με απόφασή του πίνακα μετατασσόμενων με σειρά αρχαιότητας και πίνακα μη μετατασσόμενων. Η απόφασή του ΣΑΓΕ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που έχει υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσόμενων και μη μετατασσόμενων κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

5. Η μετάταξη στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) και η ένταξη των μετατασσόμενων στην επετηρίδα του Σώματος ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι μετατασσόμενοι στο Κοινό Σώμα μεταφέρουν σε αυτό την οργανική θέση του Κλάδου τους όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή σε αυτό.

 6. Το σύνολο των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικών θέσεων, στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1, μεταφέρεται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ). 

7. Το σύνολο των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στελεχών των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1, εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ), διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Άρθρο 50 Μονάδες υπηρεσίας προσωπικού Κοινού Σώματος Πληροφορικής Το στρατιωτικό προσωπικό του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετείται, μετατίθεται και αποσπάται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας (Μονάδα 1864) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και σε διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία πληροφορικής και κέντρα υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων και ανάπτυξης λογισμικού στα Γενικά Επιτελεία, στις μείζονες διοικήσεις, στους μείζονες σχηματισμούς και στις λοιπές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Άρθρο 51 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής 

1. Για τα συμβούλια κρίσεων και προαγωγών των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3883/2010 (Α’ 167) σχετικά με τα συμβούλια κρίσεων και προαγωγών των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Τα στελέχη που μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) διατηρούν τον βαθμό τους και ο χρόνος που έχουν διανύσει σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στον αντίστοιχο βαθμό του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ). Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους εξακολουθεί να ισχύει και μετά από τη μετάταξή τους στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ). Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσόμενων στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Οι μετατασσόμενοι στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, εφόσον απέκτησαν τον βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος. 

3. Ειδικά για την προαγωγή των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται η συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. 

4. Το άρθρο 23 και η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3883/2010, περί του καταληκτικού βαθμού και του χρόνου προαγωγής, αντιστοίχως, των αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους αξιωματικούς αυτούς μετά από την ένταξη ή τη μετάταξή τους στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ). 

Άρθρο 52 Στολές – Βαθμοί – Έμβλημα – Ηθικές αμοιβές 

1. Η στολή, η ονομασία των βαθμών και τα διακριτικά των βαθμών των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι αυτά των στελεχών των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το διακριτικό οπλόσημο του Σώματος στις στολές και το έμβλημα του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι το ίδιο με αυτό του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς. 

2. Όσοι εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) εξακολουθούν να φέρουν τα παράσημα, τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και τα διακριτικά σήματα που τους είχαν απονεμηθεί προ της, κατά περίπτωση, ένταξης ή μετάταξης σε αυτό. 

Άρθρο 53 Οικονομική και διοικητική μέριμνα 

1. Ως προς τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης, μετοχικής σχέσης στα Μετοχικά Ταμεία, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας και στους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμετοχής σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς αξιωματικών, τα στελέχη του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) εξακολουθούν να διέπονται από τα ισχύοντα στον Κλάδο προέλευσής τους. 

2. Ως προς τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης και μετοχικής σχέσης στα ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμετοχής σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς αξιωματικών, τα στελέχη που προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και όσοι αποφοιτούν από τη Σχολή Ικάρων, τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 54 Αποστρατευτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2439/1996 Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219), περί των αποστρατευτικών βαθμών και των τιμητικών διακρίσεων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η λέξη «Ιατρού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρού», β) η λέξη «Στρατολογικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Νομικού», γ) προστίθενται οι λέξεις «και Πληροφορικής», και η περ. γ΄, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 

3 και στην παρ. 17 του άρθρου 20. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων της ειδικότητας Υγειονομικού Ιατρού και τους Υποστρατήγους Νομικού, Οικονομικών Επιθεωρητών και Πληροφορικής, οι οποίοι κατ` εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστράτηγου – Αντιναυάρχου – Αντιπτεράρχου, αντίστοιχα.». 

Άρθρο 55 Διακρίσεις και ειδικότητες – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3883/2010 Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α’ 167), περί των διακρίσεων και των ειδικοτήτων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η υποπερ. (4) της περ. β’ της παρ. 1 καταργείται, β) το στοιχ. (δ) της υποπερ. (14) της περ. β’ της παρ. 1 καταργείται, γ) η υποπερ. (6) της περ. δ’ της παρ. 3 καταργείται, δ) στην υποπερ. (8) της περ. δ’ της παρ. 3, διαγράφονται οι λέξεις «, Έρευνας Πληροφορικής», ε) η παρ. 4 αντικαθίσταται, και το άρθρο 3, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 3 Διακρίσεις – Ειδικότητες

 1. Οι Αξιωματικοί του ΣΞ διακρίνονται σε: α. Όπλων: (1) Πεζικού (2) Ιππικού-Τεθωρακισμένων (3) Πυροβολικού (4) Μηχανικού (5) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου (6) Αεροπορίας Στρατού β. Σωμάτων: (1) Τεχνικού (2) Εφοδιασμού – Μεταφορών (3) Υλικού Πολέμου, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Υλικού Πολέμου (β) Πυροτεχνουργών (4) [Καταργείται] (5) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής (ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, με τις γενικές ειδικότητες: (1) Διαχειριστών Υγειονομικού (2) Διοικητικών Υγειονομικού (6) Οικονομικού (7) Γεωγραφικού, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Γεωγραφικού (β) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων (8) [Έχει καταργηθεί] (9) Στρατιωτικών Γραμματέων, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Στρατιωτικών Γραμματέων (β) Διερμηνέων (10) Ταχυδρομικού (11) Μουσικού (12) Φροντιστών, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα: (α) Πεζικού (β) Ιππικού – Τεθωρακισμένων (γ) Πυροβολικού (δ) Μηχανικού (ε) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου (στ) Αεροπορίας Στρατού (13)Αρχιτεχνιτών Όπλων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα: (α) Πεζικού (β) Ιππικού-Τεθωρακισμένων (γ) Πυροβολικού (δ) Μηχανικού (ε) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου (στ) Αεροπορίας Στρατού (14) Αρχιτεχνιτών Σωμάτων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Σώματα: (α) Τεχνικού (β) Εφοδιασμού και Μεταφορών (γ) Υλικού Πολέμου (δ) [Καταργείται] (ε) Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Υλικού. 

2. Οι Αξιωματικοί του ΠΝ διακρίνονται σε: α. Μαχίμους β. Μηχανικούς γ. Σωμάτων: (1) Οικονομικού (2) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής (2Α) Ειδικών Επιστημόνων (3) Ειδικοτήτων. 

3. Οι Αξιωματικοί της ΠΑ διακρίνονται σε: α. Ιπτάμενους β. Μηχανικούς (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) γ. Αεράμυνας δ. Σωμάτων: (1) Οικονομικών (2) Υγειονομικών, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής (3) Εφοδιαστών (4) Διοικητικών (5) Μετεωρολόγων (6) [Καταργείται] (6Α) Ειδικών Επιστημόνων (7) Ραδιοναυτίλων (8) Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών) (9) Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, Άμυνας Αεροδρομίων) (10) Μουσικών. 

4. Οι Αξιωματικοί των ΚΣ διακρίνονται σε: α. Νομικού (ΝΟΜ) β. Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) γ. Πληροφορικής (ΠΛΗ) δ. Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ) ε. Στρατιωτικών Ιερέων.». Άρθρο 56 Καταληκτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. α), γ) και δ) άρθρου 23 ν. 3883/2010 Στο άρθρο 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), περί του καταληκτικού βαθμού των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο στοιχείο (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄, αα) οι λέξεις «Ιατρούς Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρούς» και αβ) διαγράφονται οι λέξεις «και Έρευνας Πληροφορικής», β) στο στοιχείο (β) της υποπερ. (2) της περ. α΄, βα) η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους» και ββ) οι λέξεις «Κτηνιάτρους Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κτηνιάτρους», γ) στην υποπερ. (3) της περ. β’, οι λέξεις «Ιατρούς Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρούς», δ) στην υποπερ. (3) της περ. γ’, δα) η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους» και δβ) διαγράφονται οι λέξεις «και Έρευνας Πληροφορικής», ε) στην υποπερ. (4) της περ. β’, η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους», στ) στην υποπερ. (1) της περ. δ’, προστίθενται οι λέξεις «και Πληροφορικής», και το άρθρο 23, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 23 Καταληκτικοί βαθμοί Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής: α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ: (1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων. (2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων: (α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Υγειονομικού Ιατρούς, Οικονομικού και Γεωγραφικού. (β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Νοσηλευτικής. (3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που: (α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας. (β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι.. (γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό. (4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.. (5) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς. (6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας. β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ: (1) Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς. (2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)). (3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Υγειονομικού Ιατρούς. (4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής. (5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Ειδικούς Επιστήμονες και αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι.. (6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.. (7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς. (8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας. γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ: (1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς. (2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ). (3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Υγειονομικού Ιατρούς, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων. (4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής. (5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς Ειδικούς Επιστήμονες και τους αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι..» (6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.. (7) Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς. (8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας. δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ: (1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού, Οικονομικών Επιθεωρητών και Πληροφορικής. (2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.. (3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.. (4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικού Στρατολογικού. ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ: (1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. (2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς: (α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ). (β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ). (γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ). (δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ. (3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»: (α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ. (β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ. (γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. (4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. (5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. (6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται, όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στη ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.». 

Άρθρο 57 Αποστρατευτικός βαθμός – Αντικατάσταση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 32 ν. 3883/2010 Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), περί του αποστρατευτικού βαθμού των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους Νομικού, τους Υποστρατήγους Οικονομικών Επιθεωρητών και τους Υποστρατήγους Πληροφορικής, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων.». Άρθρο 58 Τεχνητή νοημοσύνη και αναλυτική δεδομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις 1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συστήνεται Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αρμόδιο για: α) Την ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε στρατιωτικά συστήματα και εφαρμογές. β) Την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. γ) Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και τη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. δ) Την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με ειδική έμφαση στην αυτοματοποίηση, ανάλυση δεδομένων και αναγνώριση προτύπων. ε) Την εκπόνηση ερευνητικών έργων και μελετών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που σχετίζονται με την εθνική άμυνα και ασφάλεια. στ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παγκόσμιων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και συνεργασίες. ζ) Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και με τις αρχές της ηθικής ακεραιότητας, υπεύθυνης ανάπτυξης και χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. 2. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συστήνεται Τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων (Data Science). Το Τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων είναι αρμόδιο για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, ασφάλεια, επεξεργασία, διαχείριση και ορθή χρήση μεγάλων δεδομένων (Big Data), με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων και γνώσης στον τομέα της εθνικής άμυνας. 3. Τα Τμήματα των παρ. 1 και 2 στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο κατέχει συναφείς τίτλους σπουδών. 4. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δύναται να συμπράττει με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής δεδομένων, συνάπτοντας μνημόνια συνεργασίας. 5. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές για την απόκτηση τίτλου σπουδών ή και τη διενέργεια μετεκπαίδευσης (fellowship) στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής δεδομένων. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τη δημόσια διαβούλευση. 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το νομοσχέδιο

Πηγή:https://www.foititikanea.gr