Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση «epop.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος Β), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Για το ναυτικό θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία στην διεύθυνση https://www.hellenicnavy.gr/ και για την αεροπορία στην διεύθυνση www.epop.haf.gr.

Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαχείριση της ./. -4- αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό αρχείο PDF με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν – εκτυπώσουν όλοι οι υποψήφιοι. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν (πιστοποιητικά σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών κλπ) και να είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προβλέπεται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, Είναι δυνατή η δήλωση μίας και μόνο ειδικότητας. 9. Υποχρεώσεις Μονάδων (για υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και οπλίτες που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση).

Εκδίδουν εισήγηση του Διοικητή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του Παραρτήματος Β) και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου με την ένδειξη: «Το παρόν εκδόθηκε για τη συμμετοχή του ανωτέρω στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ.» και τα επιδίδουν στον υποψήφιο προκειμένου αυτός να προβεί στις καθοριζόμενες ενέργειες της παραγράφου 8α της παρούσας.

Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ., να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, με βάση την παρούσα, ΦΠ-ΦΜ ανάλογα με τον τόπο παρουσίασης των υποψηφίων για τις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ). Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων – δοκιμασιών ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, η αρμόδια επιτροπή να ενημερώνει άμεσα τις Μονάδες που ανήκουν, και να τους χορηγεί ΦΠ-ΦΜ για να επιστρέψουν σε αυτές το ταχύτερο δυνατό.

Οι υποψήφιοι με δική τους ευθύνη, θα ενημερώνουν έγκαιρα τις Μονάδες τους, για τον χρόνο και τον τόπο της εξέτασης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες επιλογικές διαδικασίες.

Παράρτημα 'Β