ΕΠ.ΟΠ.

Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την κατάταξη τους, οι κατατασσόµενοι θα υποστούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, µε σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενηµέρωση τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, µετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε µονάδες εκστρατείας – υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήµατα και χρησιµοποιούν υλικά και µέσα υψηλής τεχνολογίας. 

Υποχρέωση Παραμονής στο Στρατό

Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στο Στρατό Ξηράς, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία, με την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:

  1. Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και
  2. Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι' αυτούς Συμβούλια Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους. ./. -13-

Η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.

Βαθμοί - Εξέλιξη

Βαθμοί – Εξέλιξη (1) Οι ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. (2) Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ., προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Δεκανέα και με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του Επιλοχία και μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία.