Προκαταρκτικές εξετάσεις ΕΠΟΠ

Όρια Αγωνισμάτων

 

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Κάμψεις - τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα

Μεταφορά δύο (2) κανίστρων
(δοχείο μεταφοράς ύδατος),
20 χλγ. έκαστο, για 150 μ.
χωρίς επαφή των κανίστρων
με το έδαφος

Έλξεις σε
μονόζυγο
Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 7'30 1.05m 3.60m 4.50m 15 σε 2' 20 σε 2' 2' 4 3'

 

Τα όρια των αγωνισμάτων είναι κοινά στον στρατό ξηράς, στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία ενώ διαφοροποιούνται στις ειδικες δυνάμεις όπως βλέπετε στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικές Δυνάμεις

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Κάμψεις - τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Μεταφορά δύο (2) κανίστρων
(δοχείο μεταφοράς ύδατος),
20 χλγ. έκαστο, για 150 μ.
χωρίς επαφή των κανίστρων
με το έδαφος
Έλξεις σε
μονόζυγο
. Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 7'30 1.05m 3.60m 4.50m 30 σε 2' 30 σε 2' 2' 6 3'

Υψομετρικές Εξετάσεις

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβληθούν στις εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασης τους αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις

Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες γα τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων να ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Στρατού Ξηράς και να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν.

Παράρτημα 'Β

Ψυχομετρική Δοκιμασία

Ψυχομετρική διαδικασία

Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τα ψυχοτεχνικά τέστ.