Σωματομετρικά Λιμενικού

Για την εισαγωγή στο Λιμενικό σώμα οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει:

  • Καθορίζεται ότι οι άνδρες  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες 1,63

  • Ο Δείκτης Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».