Βεβαίωση Ικανότητας

Τονίζεται ότι, όσοι/ες ΕΛ.ΑΚΤ. και σε ΑΣΕΙΑΣΣΥ, υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιθυμούν να εισαχθούν και στις Σχολές Λ.Σ. υποβάλουν αιτήσεις ξεχωριστά για κάθε φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες Προκηρύξεις, ήτοι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και την Προκήρυξη του ΓΕΕΘ καθορίζει. Υπογραμμίζεται Ικανότητας ( ότι , Α, αντίστοιχα και καταλληλότητας) υποβάλουν για τα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ να δηλώσουν (κλικάρουν) για το Λ.Σ.εντός των χρονικ ών διαστ, η μ ά τ ων που κάθε μία εξ αυτών προκειμένου να τους χορηγηθεί από τα Εξεταστικά Κέντρα του ΓΕΕΘΑ Βεβαίωση ΕΛ.ΑΚΤ., απαραίτητη προϋπόθεση είναι , να δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται και για το Λ.Σ.στην αίτηση που θα ΕΛ.ΑΚΤ. και επιπρόσθετα οι μεν προερχόμενοι από ΓΕΛ και τη ΣΣΕ/ Όπλα προερχόμενοι από ΕΠΑΛ και τη ΣΜΥ/ Όπλα ( ανεξα ή τη ΣΜΥ/ΟΠΛΑ ενώ, οι δε ρτήτως εάν επιθυμούν πραγματικά ή όχι τις υπόψη Σχολές του Στρατού Ξηράς ). Η Βεβαίωση Ικανότητας υποβάλλεται απευθείας στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών, με μέριμνα και ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου. Ειδικότερα, η Βεβαίωση Ικανότητας υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε διεύθυνση που θα γνωστοποιηθεί κατά το χρόνο ανακοίνωσης του πίνακα υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) , με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr.

«Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παρ. 9 και 10 ισχύουν αναλογικά καιγια τις περιπτώσεις υποψηφίων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που δηλώνουν προτίμηση και για Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). Ειδικότερα, υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., τη σχετική βεβαίωση ικανότητας που εκδίδει η ΕΛ.ΑΣ. ή το Π.Σ., θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Πέραν των ανωτέρω, υποψήφιοι που πέτυχαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται να λαμβάνουν Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.».

Στην προκείμενη περίπτωση, η λήψη της Βεβαίωσης Ικανότητας θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή, εντός 24 ωρών, απαντητικού e-mail από την αρμόδια Επιτροπή, στο οποίο και θα επισυνάπτεται το αποδεικτικό παραλαβής/υποβολής. Τονίζεται ότι, εάν υποψήφιος δεν λάβει κατά τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά το αποδεικτικό παραλαβής, δεν διασφαλίζεται η λήψη Ικανότητάς του και οφείλει εκ νέου και έγκαιρα να υποβάλει αυτήν. της Βεβαίωσης Εναλλακτικά, η βεβαίωση Ικανότητας δύναται να υποβάλλεται και αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο (ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), ο οποίος θα προσέρχεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (ή αρμόδιου μέλους αυτής), κατόπιν ραντεβού, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 08:00 έως και 16:00. Από την Επιτροπή θα εκδίδεται και θα χορηγείται άμεσα αποδεικτικό παραλαβής της Βεβαίωσης. 10. Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή, προκειμένου ο υποψήφιος να θεωρηθεί ΙΚΑΝΟΣ και για τις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής ενώ σε περίπτωση προσκόμισης δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στους κοινούς με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ή/και το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) υποψήφιους/ες (δηλαδή στους υποψηφίους που θα υποβάλουν αιτήσεις και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. ή/και τις Σχολές του Π.Σ., σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται στην Προκήρυξη του κάθε φορέα / Σώματος ξεχωριστά), δύναται να χορηγείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), Βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να θεωρηθούν ΙΚΑΝΟΙ και για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., προσκομίζοντάς την όπου ορίζεται στις Προκηρύξεις των εν λόγω Σωμάτων.