Δημοτική Αστυνομία

Προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία 2024

Μετά από δεκαπέντε χρόνια το 2024 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της  Δημοτικής  Αστυνομίας. 

 Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία λόγω της φύσης της εργασίας και της χαμηλής επικινδυνότητας σε σχέση με τα άλλα σώματα της Αστυνομίας.

 

 

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις.

Κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ, ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.

Κλάδων: ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η μοριοδότηση γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και τα απαραίτητα προσόντα είναι :

• ο τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις θέσεις που επιλέγει να διεκδικήσει ο υποψήφιος
• Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας
• Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής,πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ύψος οι άντρες 1,70μ και οι γυναίκες 1,63.

 

 

Επιπρόσθετα μόρια δίνει η εντοπιότητα σε κάποιους κωδικούς θέσεων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις, σε Αθλητικές και σε Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίεςπεριλαμβάνουν:

 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16’’ (μία προσπάθεια)].
 2. Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20’’ (μία προσπάθεια)].
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)].
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις παραπάνω αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας

Οι υποψήφιοι, που δεν κρίνονται υγιείς κατά τις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες ή δεν προσέρχονται σε κάποια από αυτές, αποκλείονται από την περαιτέρω δοκιμασία.

Για τη σίγουρη επιτυχία το Diamantis Sports School αποτελεί την μοναδική λύση γιατί:

 •  Είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε την αθλητική προετοιμασία το 1983
   
 •  Έχουμε εμπειρία 41 χρόνων στις εξετάσεις των σωμάτων ασφαλείας έχοντας προετοιμάσει 6550 υποψηφίους
   
 •  Δομήσαμε ειδικά γκρούπ για την προετοιμασία για την Δημοτική Αστυνομία
   
 • Καθημερινές προπονήσεις
   
 • Μαθήματα ψυχομετρικών με κορυφαίους και εξειδικευμένους ψυχολόγους
   
 •  Προετοιμασία στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη