Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Σχολή Αξιωματικών, από το 2004 στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής.

Αποστολή

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών - αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εικόνα
Όρκος Αξιωματικού Αστυνομίας

Φοίτηση

  • Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σετέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη, ενώ διακρίνεται σεθεωρητικήκαι πρακτική,ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.
  • Ο κύκλος της εκπαίδευσης συμπληρώνεται μεμορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,που έχουν ως στόχο να διευρύνουν το πνευματικό και επιστημονικό πεδίο των Δοκίμων Υπαστυνόμων.
  • Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης και της ισχυροποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2010πρόγραμμα «περιβαλλοντικής παιδείας» και «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».

Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αξιωματικοί διαμένουν και σιτίζονται στη Σχολή, ενώ φορούν ειδικό τύποστολής, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το έμβλημα της Σχολής.

Εκπαίδευση

Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση

Οι πρωτοετείς δόκιμοι Υπαστυνόμοι με την παρουσίασή τους στη Σχολή υφίστανται την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε κύρια και περιοδική. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η εφαρμογή του τακτικού προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα διδασκόμενα μαθήματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

Με βαθμό

Μαθήματα χωρίς βαθμό (Ενδεικτικά) :

  • Μηχανολογία - Οδήγηση οχημάτων
  • Συναθροίσεις - Συγκεντρώσεις Αστυνομικές Επιχειρήσεις
  • Ασκήσεις προσομοίωσης
  • Σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων

Οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα . Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη Σχολή Αξιωματικών, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Οι Δόκιμοι υποχρεούνται να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μια ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά).

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί μέλημα και ευθύνη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του προγράμματος.

Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δικαστές και Εισαγγελείς, Νομικούς και άλλους Ειδικούς Επιστήμονες, καθώς και αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλων Σωμάτων με υψηλή επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση πάνω σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ή ευρύτερα θέματα, όπως η πολιτική προστασία.

Οι διοικητές των εκπαιδευτικών τμημάτων, οι διμοιρίτες, καθώς και οι εκπαιδευτές της Σχολής είναι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας με σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία, ενώ είναι απόφοιτοι του Σχολείου Κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.


Στα καθήκοντα των Δοκίμων Υπαστυνόμων συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή, ως συγκροτημένα τμήματα με την καθορισμένη στολή,σε παρελάσεις, αγήματα αποδόσεως τιμών, όπως επίσης καιη παράσταση ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις και εορτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού του Σώματος, μπορούν να τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής ή να διατεθούν σε μέτρα αστυνόμευσης συνδράμοντας το αστυνομικό έργο.

Στους Δοκίμους Υπαστυνόμους που επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς επίδοσης στην εκπαίδευση ή επι­δεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο στους άλλους τομείς της σχολικής τους δραστηριότητας, απονέμονται από τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών τιμητικές διακρίσεις, ως ηθικές αμοιβές.

Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αξιωματικοίδιαμένουνκαισιτίζονταιστη Σχολή, ενώ φορούν ειδικό τύποστολής, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο τοέμβλημα της Σχολής.

Εξέλιξη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών δίνουν τον καθιερωμένοόρκοκαι παραλαμβάνουν τα ξίφη τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επίσημητελετή ορκωμοσίας. Οι νέοι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων φέρουν τον βαθμό του υπαστυνόμου Β΄ κι εντάσσονται στην κατηγορία των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορούν δε να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιστράτηγου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής οι νέοι αξιωματικοί παραδίδουν στους τεταρτοετείς δόκιμους τηνΠολεμική Σημαίατης Σχολής Αξιωματικών φέρει την παράσταση του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Αρτεμίου

Οι Υπαστυνόμοι Β’, κατέχουν τον αρχικό βαθμό των Αξιωματικών στην ιεραρχία του Σώματος και έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή τηςιεραρχικήςπυραμίδας,δηλαδή, στο βαθμό του Αντιστράτηγου. Αρχαιότερος όλων των αντιστράτηγων είναι οΑρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διακριτικά

Διακριτικά Αξιωματικών Αστυνομίας

Διακριτικά Αξιωματικών Αστυνομίας