Δικαιολογητικά Εξετάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με

1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

2. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

3. Καρδιογράφημα, με γνωμάτευση του ιατρού.

4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων από οφθαλμίατρο.

5. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.