Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2022

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 18.350 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 18.300 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Β 17.730 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 16.600 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α 16.400 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 16.560 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 11.120 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 18.870 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876