Βάσεις Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2023

Γενικό Λύκειο

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Ανθυποπυραγών Γενική Σειρά 18.590 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Α 18.280 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Ανθυποπυραγών Ειδ.Κατηγορία Γ 17.150 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 877
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 16.600 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Α 16.770 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Β 16.900 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876
Σχολή Πυροσβεστών Ειδ.Κατηγορία Γ 12.110 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876

ΕΠΑΛ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Σχολή Κατηγορία Βάση 2023 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Σχολή Πυροσβεστών Γενική Σειρά 19.060 1ο, 2ο ,3ο, 4ο 876