Σχολή Ανθυποπυραγών

Η Σχολή Ανθυποπυραγών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32 και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας.

Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.

Όρια Αγωνισμάτων

 Πυροσβεστική

πυροσβεστική

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα

με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών

έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων. 

Ανθυποπυραγοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50’’ 
Πυροσβέστες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50’’ 

Αποστολή

Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:

  1. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
  2. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
  3. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
  4. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Διακριτικά Αξιωματικών Πυροσβεστικής

Εικόνα
Διακριτικά Αξιωματικών Πυροσβεστικής

Δείτε επίσης

Εισαγωγή

Αναφορικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης και τουλάχιστον μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες εισαγωγής του π.δ. 174/83.

Προοπτικές Εξέλιξης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ανθυποπυραγών ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς δικαίωμα παραίτησης για δέκα χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή.

Προσόντα Εισαγωγής

Τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων (άνδρες και γυναίκες) για την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Φοίτηση

Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη.
Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή.