Σχολή Πυροσβεστών

Η Σχολή Πυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32 και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας με Διοικητή και Υποδιοικητή Ανώτερους Αξιωματικούς που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Όρια Αγωνισμάτων

Πυροσβεστική

πυροσβεστική

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα

με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών

έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων. 

Ανθυποπυραγοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50’’ 
Πυροσβέστες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 50’’ 

Αποστολή

Η Σχολή Πυροσβεστών αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Διακριτικά Υπαξιωματικών Πυροσβέστικής

Εικόνα
Διακριτικά Υπαξιωματικών Πυροσβέστικής

Εισαγωγή

Οι διαδικασίες εισαγωγής ρυθμίζονταν κατά περίπτωση με  προεδρικά διατάγματα και νόμους μέχρι και την έκδοση του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» με τον οποίο επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Πυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων.

Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α'56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν. Η Σχολή  Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτή θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση.

Δείτε επίσης

Προσόντα Εισαγωγής

Τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων (άνδρες και γυναίκες) για την Σχολή Πυροσβεστικής.

Φοίτηση

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.