Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 Κηφισιά.
Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά ορίζεται Διοικητής και Υποδιοικητής της Σχολής Αρχιπυροσβεστών με απόφαση του κ Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων και ικανών Υπαξιωματικών. Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Στη Σχολή είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο ήδη υπηρετούντων  πυροσβεστικών υπαλλήλων. Τα μαθήματα της Σχολής διεξάγονται είτε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά είτε σε αυτές των Βιλίων. Η λειτουργία της Σχολής δεν είναι τακτική αλλά συναρτάται με τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος σε Υπαξιωματικούς. Το προσωπικό που διδάσκει στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών αποτελείται κυρίως από έμπειρο πυροσβεστικό προσωπικό και διαλέκτες καθηγητές για την κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων τομέων εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες πληρώνονται με το μισθολόγιο του βαθμού εισαγωγής τους.

Μέχρι σήμερα η διαδικασία εισαγωγής υπαγορευόταν από το π.δ. 168/03. Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων.

Ειδικότερα:

 • Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.
 • Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 • Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Αποστολή

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση συνίσταται:

 1. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
 2. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα προς το κοινωνικό σύνολο.
 3. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.

Κατάρτιση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα της Σχολής Αρχιπυροσβεστών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Σχολή Αρχιπυροσβεστών - Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:

 1. Τα Γενικά Θέματα: τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.
 2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
  i) το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
  ii) το χρονοδιάγραμμα
  iii) την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
  iv) την πρακτική εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Βασικές επιδιώξεις της Σχολής Αρχιπυροσβεστών είναι:
  i) Η ανάπτυξη της κρίσης και του τρόπου σκέψης των υπαλλήλων.
  ii) Η απόκτηση από το σύνολο των υπαλλήλων όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων.
 2. Αξιολόγηση με βάση την αποστολή της Ακαδημίας, κάθε μαθήματος που προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτής, και υλοποιείται με:
  i) Τον καθορισμό του στόχου εκπαίδευσης.
  ii)Την επιλογή της διδακτέας ύλης.
  iii) Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών περιόδων διδασκαλίας.
 3. Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με σκοπό:
  i) Την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας.
  ii)Την απόκτηση πνευματικής ευστροφίας.
  iii) Την αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης.
 4. Παροχή κατά τα αρχικά στάδια στερεών βάσεων στα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σε τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η παρακολούθησή τους από το σύνολο των μαθητών.
 5. Μελέτη, οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων προς συμπλήρωση της ακαδημαϊκής κατάρτισης και διεύρυνσης της επαγγελματικής μόρφωσης των υπαλλήλων.
 6. Συνεχής φροντίδα διοικούντων και διδασκόντων για να επιτευχθεί κυρίως με παραδείγματα:
  i) H αφοσίωση στο καθήκον, στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα.
  ii) Η ανάπτυξη υψηλού πνεύματος συναδελφικότητας.
  iii) Η ορθή αντίληψη στις σχέσεις με τους συναδέλφους.
 7. Συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης με την υποβολή από τους καθηγητές αναφορών για την πορεία των διδασκομένων από αυτούς μαθημάτων και προτάσεων επί συγκεκριμένων γεγονότων ή αντικειμένων που αφορούν την όλη εκπαίδευση των υπαλλήλων.