Διαδικασία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Κατανομή θέσεων στη Πυροσβεστική Ακαδημία

Οι θέσεις στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατανέμονται σε 4 κατηγορίες.

Αρχικά, είναι η Γενική Σειρά στην οποία ανήκουν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ στο σύνολο τους. Έπειτα ακολουθούν οι ειδικές κατηγορίες Α, Β και Γ

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Ειδική κατηγορία Α

  • Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου.
  • Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
  • Τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην Υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής.
  • Τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης

Όσοι εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις παραπάνω περιπτώσεις καταλαμβάνουν το 3% των θέσεων

Ειδική κατηγορία Β

  • Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία.

Όσοι εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων

Ειδική Κατηγορία Γ

  • Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Όσοι εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση καταλαμβάνουν το 2% των θέσεων

 

Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́.

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α ́ προτάσσεται των κατηγοριών Β ́ και Γ ́ και η Β ́ προτάσσεται της ειδικής κατηγορίας Γ ́.

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.