Σ.Μ.Υ.Α.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών [Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.), Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.)] της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και έχει ως έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής. Στους Δόκιμους της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται, για όλες τις ειδικότητες, ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητάς τους.

Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:

 • Μηχανοσυνθέτης
 • Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
 • Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
 • Ηλεκτρολόγος
 • Γενικός Οπλουργός
 • Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
 • Πληροφορικής

Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:

 • Ραδιοναυτίλος
 • Ελεγκτής Αναχαίτισης
 • Αμύνης Αεροδρομίων
 • Μετεωρολόγος
 • Πληροφοριών

Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:

 • Στρατολόγος
 • Ταμιακός
 • Γενικός Υλικονόμος

Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μη λειτουργία μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων από τις κατευθύνσεις ανά εκπαιδευτικό έτος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ.

Κατευθύνσεις

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Η Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σ.Μ.Υ.Α. αντικατέστησε την Σ.Τ.Υ.Α. 

Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Η Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης  της Σ.Μ.Υ.Α στην ουσία αντικατέστησε την Σ.Ι.Ρ. Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων και Ελεγκτών Αεράμυνας ενώ προσέθεσε νέους στόχους και πεδία εξειδίκευσης

Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής υποστήριξης

Η Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής υποστήριξης της Σ.Μ.Υ.Α αντικατέστησε την Σ.Υ.Δ.