Διαδικασία εισαγωγής στις Στρατιωτικές σχολές

Εικόνα
κατανομή θέσεων

Η κατανομή των Θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές και στο Εμπορικό Ναυτικό

Οι θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές κατανέμονται σε 3 κατηγορίες.

Αρχικά, είναι η Γενική Σειρά στην οποία ανήκουν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ στο σύνολο τους.

Έπειτα, ακολουθούν οι ειδικές κατηγορίες.

Η Πρώτη Ειδική Κατηγορία αφορά:

 • Τέκνα πολυτέκνων
 • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

τα οποία και εισάγονται κατά σειρά επιτυχίας μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%) επίτου εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων.

Η Δεύτερη Ειδική Κατηγορία αφορά:
Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και µέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όµως τουλάχιστον ένα άτοµο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεµικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 2. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 3. Τέκνα Ελλήνων Μόνιµων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

Η Τρίτη Ειδική Κατηγορία αφορά:
Τους Έλληνες - ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του
Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄).

Οι θέσεις στις Σχολες του Εμπορικού Ναυτικού κατανέμονται ως εξής:

Γενικές Κατηγορίες
Οι Γενικές Κατηγορίες διακρίνονται σε 2 στην πρώτη και την δεύτερη. Αφορούν απόφοιτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ και σε κάθε προκήρυξη που δημοσιεύεται ορίζονται οι θέσεις που θα δοθούν ανάλογα με την κατεύθυνση των Γενικών Λυκείων, των τομέων των ΕΠΑΛ και την φοίτηση σε Εσπερινό Λύκειο.

Ειδικές Κατηγορίες

 1. Καθ'υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εισάγονται υποχρεωτικώς κατά την μεταξύ των σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
  Μέχρι του ποσοστού 10% υποψηφίων τέκνων ή αδερφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου κι Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδους και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944(Α'229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6του ν. 3454/2006 (Α'75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75).
 2. Μέχρι ποσοστού 3% υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανόμενων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
 3. Μέχρι ποσοστού 2% υποψηφίων:
  ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα.
  με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί, κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

Είπαν για εμάς

Είπαν για μας

Οδηγούμε τα παιδιά σε ένα ταξίδι ζωής. Τι λένε τα παιδιά γι’ αυτό το ταξίδι.