Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά επιτυχόντων από Έλληνες-δες που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται µέχρι την ορκωµοσία και προκειµένου για τη ΣΣΑΣ – ΣΑΝ µέχρι την προηγούµενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστηµίου.

Να φέρουν µαζί τους:

 1. Την αστυνοµική ταυτότητα.
 2. ∆ιαβατήριο (όσοι έχουν).
 3. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.
 4. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσηµο έγγραφο της αρµόδιας ∆ΟΥ.
 5. Πρωτότυπη βεβαίωση συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από Λύκειο αποφοίτησης (αφορά µόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «Έλληνες Εξωτερικού»).
 6. Τον Αριθµό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες.
 7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
 8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο -η επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθµός και το IBAN.
 9. Αριθµός Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσηµο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν).
 10. Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκοµίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από Έλληνες - δες που κατάγονται από την αλλοδαπή και δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

 1. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α και 1γ και, εφόσον είναι υποψήφιοι/ες της ΣΙ, το 1δ.
 2. Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραµµένη η ηµεροµηνία γέννησης και αν είναι έγγαµος/η ή άγαµος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόµενο από µετάφραση στα Ελληνικά).
 3. Πιστοποιητικό διαµονής από τον αντίστοιχο δήµο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.
 4. Πιστοποιητικό διαγωγής (ποινικού µητρώου) από τη χώρα προέλευσης και από την ηµεδαπή.
 5. Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας οµογενούς ή διαβατηρίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από Έλληνες-δες του εξωτερικού

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α και 1γ και, εφόσον είναι υποψήφιοι/ες της ΣΙ, το 1δ.

Πιστοποιητικό ελληνικής προξενικής αρχής (αντί πιστοποιητικού δήµου), για τους υποψηφίους που γεννήθηκαν και διαµένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Στο υπόψη πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ηµεροµηνία, µήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθµητικά και ολογράφως.
 2. ∆ήµος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραµµένοι ή επιθυµούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.
 3. Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).
 4. Εάν είναι έγγαµοι/ες ή άγαµοι/ες.
 5. Εάν έχουν τέκνα ή αναµένουν τη γέννηση τέκνου.

Τα τέκνα των Ελλήνων υπάλληλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την υπηρεσία των, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστηµα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις

 • Υποψήφιοι /ες για τη ΣΣΕ–ΣΝ∆-ΣΣΑΣ- ΣΑΝ Αναφορά τους, όπως στην προσθήκη «1» του παραρτήµατος «Θ» του παρόντος µε συνηµµένατα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1γ,καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.
 • Υποψήφιοι/ες για τη ΣΙ Αναφορά τους, όπως στην προσθήκη «1» του παραρτήµατος «Θ» του παρόντος µε συνηµµένατα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α, 1γ, 1δ, καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά επιτυχόντων από υποψήφιους-ες της Σ.Ε.Ε. και της Σ.Ι. που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις

 • Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήµατος.
 • Πιστοποιητικό της ∆ιευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή µε απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 10ζ της παρούσας εγκυκλίου.

Δικαιολογητικά που αναζητούνται από τις σχολές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις που αναζητούνται από τις σχολές

 1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άνδρες).

Ειδικές Κατηγορίες

 • Τέκνα Πολυτέκνων
  Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων(με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).
 • Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.
  Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων,δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.
 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ όπως τοΥπόδειγμα «3».
  Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.
  Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό όπως το Υπόδειγμα «4» ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.
 • Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Βεβαίωση όπως τοΥπόδειγμα «2». Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.
 • Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
 • Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα.
 • Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Αναφορά στρατιωτικού όπως το Υπόδειγμα «1».

Υποδείγματα Δικαιολογητικών

Στο παρόν παρουσιάζονται υποδείγματα των απαιτουμένων δικαιολογητικών, όπου αυτά δεν είναι τυποποιημένα (όπως π.χ. η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/85), όπως παρακάτω:

α. Υπόδειγμα «1»: Βεβαίωση Φονευθέντων σε Πολεμικές Επιχειρήσεις ή Θανόντων σε Διατεταγμένη Υπηρεσία, όπως Προσθήκη «1».

β. Υπόδειγμα «2»: Βεβαίωση Ανάπηρου Ειρηνικής Περιόδου ή Πολεμικών Επιχειρήσεων, όπως Προσθήκη «2».

γ. Υπόδειγμα «3»: Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ, όπως Προσθήκη «3».

δ. Υπόδειγμα «4»: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, όπως Προσθήκη «4».

ε. Υπόδειγμα «5»: Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού με συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 για το εν λόγω δελτίο, όπως Προσθήκη «5».

Δικαιολογητικά