Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών

 1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ' ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει:
  Ψυχομετρικές δοκιμασίες
  Υγειονομικές εξετάσεις
  Αθλητικές δοκιμασίες
 2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.
 3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι που δήλωσαν τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, όχι ως 1η (πρώτη)προτίμηση, θα εξετάζονται με μέριμνα της Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης καιστην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.
 4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ, όχι ως πρώτη (1η) προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές και υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας 4 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης.
 5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι με πρώτη (1η) σχολή προτίμησης τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι οποίοι θα ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης ή της Πολεμικής Αεροπορίας για το πρόγραμμα τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως των ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών εξετάσεων.

Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα:

 1. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυµίας του. Οι µαθητές των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι υποψήφιοι για άλλο ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως του Εξεταστικού Κέντρου επιθυµίας τους, θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο Εξεταστικό Κέντρο αν στη Σχολή φοίτησης δεν λειτουργεί τέτοιο.
 2. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων είναι η 07:00 κάθε ηµέρας.
 3. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν είτε στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.
 4. Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος-α που δήλωσε µία και µόνο Στρατιωτική Σχολή και "Κοινός" εκείνος-η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.
 5. Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυµίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί-ες, έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και φωτοτυπία (Φ/Α) της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συµµετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Υποψήφιοι-ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΠΕΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται.

Μάθετε περισσότερα