Ηλικία

Ηλικία

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Για τις ΣΣΕ και ΣΙ να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και να µην συµπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός. Κατ’ εξαίρεση: 1/ Για τη ΣΣΕ µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός. 2/ Για τη ΣΙ µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.
  • Για τη ΣΝ∆ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και να µην έχουν συµπληρώσει την παραπάνω ηµεροµηνία το 22ο έτος.
  • Για τη ΣΣΑΣ να µην έχουν υπερβεί κατά τη λήξη του έτους διενέργειας του διαγωνισµού, το 21ο έτος της ηλικίας τους.
  • Για τη ΣΑΝ να µην έχουν συµπληρώσει κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις το 22ο έτος της ηλικίας τους

Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Για τη ΣΜΥ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός και να µην έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος την παραπάνω ηµεροµηνία.
  • Για τη ΣΜΥΝ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις.
  • Για τη ΣΜΥΑ να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και να µην συµπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, Οπλίτες, πρότακτοι Οπλίτες και µαθητές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.

Ψυχομετρική Δοκιμασία

Ψυχομετρική διαδικασία

Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τα ψυχοτεχνικά τέστ.