Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού - Σ.Μ.Υ.Ν.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού - Σ.Μ.Υ.Ν.

Η Σχολή ανήκει στην βαθμίδα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Α.Σ.Σ.Υ.) κι έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ Δ.Ν.Ε., στον Σκαραμαγκά.

Αποστολή

Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση, με σκοπότην απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

Φοίτηση

Ο κύκλος σπουδών είναι διετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους Δόκιμους Υπαξιωματικούς, όλες οι αναγκαίες Ακαδημαϊκές και Πρακτικές γνώσεις, καθώς και η Στρατιωτική και Ναυτική Εκπαίδευση, που καθιστούν τους αποδιδόμενους Υπαξιωματικούς ικανούς να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά τετράμηνα. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού τετραμήνου οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις. Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται "Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα".

Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Α' Τάξεως, μετά το πέρας της προπαίδευσης αρχίζουν την παρακολούθηση της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου του 1ου έτους. 
Τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγόριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:

α.Θεωρητικά βασικά (Α.Ο.Β. 200)
β.Θεωρητικά μη βασικά και εργαστηριακά (Α.Ο.Β 160)
γ.Πρακτικά (Α.Ο.Β 120)

κι επίσης κατανέμονται και σε επιπλέον δύο κατηγορίες :

ΓΕΝΙΚΑ - που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας 
Ενδεικτικά:
1 - Πληροφορική
2 - Διευθυντική
3 - Στρατιωτική Αγωγή
4 - Ναυτική Αγωγή

 

ΕΙΔΙΚΑ - που διδάσκονται σε κάθε μία από τις εξής 8 ειδικότητες
Ενδεικτικά:

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
- Οικονομία και Λογιστική    - Οργάνωση και Διαχείριση

2. ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ
- Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες   - Ναυπηγία

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- Ναυτικές Επιχειρήσεις   - Πληροφορική

4. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
- Ηλεκτρονική   - Ηλεκτροτεχνία

5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
- Ηλεκτρονική   - Ναυτικές Μηχανές

6. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Ναυτική Μηχανολογία   - Ναυτικές Μηχανές

7. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Κύματα και Τηλεπικοινωνίες   - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
- Ανώτερα Μαθηματικά   - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος

 

Ξένες Γλώσσες

Ως προς το μάθημα των ξένων γλωσσών και δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται σ' αυτό από τη Σχολή, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α. Τους Έλληνες και Κύπριους, επιπέδου μέχρι First Certificate , που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα.

β. Τους Έλληνες και Κυπρίους, κατόχους Advanced ή Proficiency , που διδάσκονται προαιρετικά τη γαλλική γλώσσα, παρακολουθώντας συγχρόνως τμήμα συντήρησης της αγγλικής γλώσσας ή εντάσσονται στο τμήμα Α.Ε.

γ. Τους λοιπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς ξένων χωρών (αλλοδαπούς) που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.

Κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί (Έλληνες και Κύπριοι) όλων των ειδικοτήτων κάθε τάξης διαιρούνται σε τμήματα ξένων γλωσσών σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

Στρατιωτική - Ναυτική Εκπαίδευση

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου. Τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς συνοδεύουν στα ταξίδια αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Σχολής.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι σπουδαστές- τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού επί 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

Προοπτικές Εξέλιξης

Μετά την αποφοίτηση και ορκωμοσία, οι Νέοι Κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες την φοίτηση τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Εξειδικεύσεως. Οι θέσεις της κάθε Εξειδικεύσεως  καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι αποδιδόμενες εξειδικεύσεις ανά ειδικότητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Σ.Μ.Υ.Ν

 

Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. 

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

α. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.

β. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.

γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.

δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε Σημαιοφόρου και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι Πλοίαρχου για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντιπλοιάρχου για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.

Έμβλημα της Σχολής

Ο θυρεός της Σ.Μ.Υ.Ν. καθιερώθηκε το 1981, μαζί με την καθιέρωση της Σχολής ως Ενιαίας Παραγωγικής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Π.Ν. (Π.Δ. υπ' αριθμ. 1338/10-12-81). Οι εικονιζόμενες επ' αυτού παραστάσεις έχουν την ιστορική τους ρίζα, στο 1ο θυρεό της πρώην Σχολής Ναυτοπαίδων, με το Διάταγμα της 19ης Ιουνίου 1886 «περί Συστάσεως Ειδικών Ναυτικών Σχολών προς Εκπαίδευση : Αρμενιστών, Οιακιστών (τότε Πηδαλιούχων, μετέπειτα Σηματωρών) και Πυροβολητών». Ο σημερινός θυρεός είναι ο τρίτος στη σειρά, από την εποχή της Σχολής Ναυτοπαίδων. Ο 1ος είχε το επίγραμμα «Σχολή Ναυτοπαίδων», ενώ ο 2ος «ΣΔΥΝ» (Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού).

Ο 3ος είναι ο σημερινός θυρεός της ΣΜΥΝ και οι έπ' αυτού εικονιζόμενες παραστάσεις συμβολίζουν τις τρεις πρώτες ειδικότητες των πρώτων μονίμων Υπαξιωματικών της πρώην Σχολής Ναυτοπαίδων :

Η άγκυρα του Αρμενιστή, ως σύμβολο της Ναυτικής ισχύος της Ελλάδας.

Το πηδάλιο του Οιακιστού (Πηδαλιούχου), ως σύμβολο της καλής και ασφαλούς πορείας και διεύθυνσης σε ευγενείς στόχους και αρχές.

Τα δύο διασταυρούμενα πυροβόλα του Πυροβολητού, ως σύμβολο της δύναμης του πυρός, της αποφασιστικότητας και της ετοιμότητας για την προάσπιση της πατρίδας.

Ιστορικά

 • Η παρουσία της Σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την Ιστορία και την Παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού. Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση Σχολείου Ναυτοπαίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879, το οποίο όριζε ότι "...το πλήρωμα του πάρωνος "ΑΘΗΝΑ" εξοπλιζόμενου μετά την αποπεράτωση της επισκευής αυτού, όπως χρησιμεύσει αυτού ως σχολείον υπαξιωματικών, ναυτών και παίδων...".
 • Έκτοτε, η Σχολή εμφανίζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες, όπως το 1887, που εμφανίζεται για πρώτη φορά με την ονομασία "Κεντρικό Προγυμναστήριο", στον Πόρο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1888, συστήθηκε στη θωρακοβάριδα Βασίλισσα Όλγα, το "Σχολείο Ναυτοπαίδων". Από το 1909 έως το 1924, το Σχολείο Ναυτοπαίδων μετεγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του "Κεντρικού Προγυμναστηρίου" στον Πόρο, όπου το 1924, μετονομάσθηκε σε "Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών" (Σ.Δ.Υ.).
 • Από το 1920 ιδρύεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η "Σχολή Τεχνιτών".
 • Το 1936, καταργήθηκε η "Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών" (Σ.Δ.Υ.) και λειτούργησε και πάλι η "Σχολή Ναυτοπαίδων".
 • Από το 1941 έως το 1945 δεν λειτούργησε λόγω πολέμου.
 • Τον Απρίλιο του 1945, η Σχολή ξαναλειτούργησε ως "Βασιλικό Προγυμναστήριο Πόρου" (ΒΠ ΠΟΡΟΣ).
 • Το 1948, το ΒΠ ΠΟΡΟΣ μετονομάσθηκε σε "Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρος" (ΚΕ ΠΟΡΟΣ) και το 1969, σε "Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού" (Σ.Δ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο.
 • Η Σχολή Τεχνιτών (στο ΝΣ) το 1970 μετονομάζεται σε "Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού" (ΣΔΥΤΕΝ), το 1980 σε "Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών" (ΚΕΤΕΧ) και το 1984 σε "Κέντρο Εκπαίδευσης Σακίπης" (ΚΕΣΑΚ).
 • Την 18 Δεκεμβρίου 1981, η ΣΔΥΝ μετονομάζεται σε "Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού" (Σ.Μ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο, από όπου την 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από τις 5-7-2000 που το ΚΕΣΑΚ καταργείται, η ΣΜΥΝ παραμένει ως η ενιαία και μοναδική παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, για το σύνολο των ειδικοτήτων τους.

Εισαγωγή Ελληνοκυπρίων - Αλλοδαπών

Στη Σ.Μ.Υ.Ν. μπορούν να φοιτήσουν, υπό καθεστώς παροχής υποτροφίας, Ελληνοκύπριοι καθώς και Αλλοδαποί σπουδαστές, από διάφορες xώρες, ο αριθμός των οποίων, καθώς και η κατανομή τους σε ειδικότητες, καθορίζεται με βάση ειδικά προγράμματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια αποδοχής των, καθορίζονται στις σχετικές διακρατικές συμφωνίες και εγκυκλίους, βρίσκονται στις αντίστοιχες Ελληνικές και Ξένες Πρεσβείες και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό Υγείας.
 • Επίσημη Βεβαίωση της Κυβέρνησης των, ότι τους έχει επιλέξει για τη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή και τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Οι αλλοδαποί σπουδαστές πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, φοιτούν σε σχολείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, διάρκειας ενός έτους. Μετά την εισαγωγή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν. ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως των υπολοίπων Δοκίμων Υπαξιωματικών, με επιπλέον ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ανά εβδομάδα.

Στη διάρκεια της φοίτησής τους, η Σχολή βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις πρεσβείες και εκπροσώπους των Χωρών από τις οποίες προέρχονται και τους ενημερώνει για την πρόοδο και την απόδοσή τους.

Μετά την αποφοίτησή τους από την Σχολή, επιστρέφουν στις χώρες τους και εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό των Κρατών τους ή κατόπιν σχετικής διακρατικής συμφωνίας, δύνανται να παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και να συνεχίσουν την πρακτική εκπαίδευση τους, ως Υπαξιωματικοί, επί Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων.

Η υποτροφία που παρέχεται στους αλλοδαπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς, περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή εντός της Σχολής, ραφή στολών και άλλο ρουχισμό. Επίσης καλύπτει όλα τα έξοδα διδασκαλίας και εκπαίδευσης.